pagina 6 herfst 2002

Moor stichting Twickel en ’Vrienden’ is de maat vol na tragisch rtteflesV j! ? voor afsluiten van ".Zz i : I ; r j • r j **; – ; AMBT DHLPE k moet vooriet <i ting Twickel en ; twickel. Een dc kruising Twickel -;p4 weg Bome-Qel4en Twickelkringen de gemoederen hoog doen " autoverkeer Wbr- opfeufren. Het ongeluk i* wnleidioggpweest wwaJ dm <to»ffh»tmituatie rood het landgaed ofr- i mening van de Stich-, nieuw te bezien. Autoverkeer past volgens Vrienden van, beide organisaties niet in een gebied wkat zo- de vn-el mensen genieten van natuur, landschap, : In stj2te en vooral van rust. verbredingen, kruispunten AH ■ptOaL .De natuur beboort nlet per (WflrtWeaanhet kortste eind te trek- lun. Bg. zija aadere mogeiijkkedep. Jc moet je stand pun! nu eenmaaJ wat aaoacberperr orn diiide.l|kheid te scheppen- Vandaar dat we heb- beo gezegd: het voor autoverkeer aisluiten vajide weg Bome-Deldea, het recreatietoerisme op het land- goed aan ban den te lemeo ". „ b? < ’ Ambt Delden en de fvuvuuc , de bel .Erieboui □ is geweest om wts aan de eevaar- aaawoMadw kunnen hun hujzen ite veAemsituatie op Twickel te natuurlijk wel a worden ve»t weg- —-t—r-.-rf boreiken, ic voor de Twickelorganisaties het kleaal- beeld. aioen met het oogop de veriteenvedlgheid, maar ook om Twickel geconcludeerd dat er sprake was van een patstel- ling en het voorstel van het Stichtingsbestuur was om de weg vooralsnog te laten voor wat het was. Dus niet ver- keersluw maken maar ook geen fietspaden aanleggen. Het voorstel werd meteen door de Provincie en de gemeente Ambt Delden aanvaard, en zo bleef de zaak rusten tot begin 2000. Wij waren allerminst gelukkig met deze situatie, te meer omdat mogelijke verkeersongelukken de balans in voor ons ongunstige zin zou kunnen doen doorslaan. Onderwijl zijn door de gemeente Ambt Delden in de buurtschap Azelo op voorhand verkeersremmende drempels aangelegd. Na twintig jaar lijkt het er op dat de weg binnenkort door de Provincie verkeersluw wordt gemaakt op een wijze die recht doet aan ons verlangen om dat deel van Twickel terug te geven aan de rustzoekende recreant en ook de flora en fauna verder te beschermen. Als het allemaal doorgaat, mogen we spreken van een succes voor V VT en Stichting. Golfbaan Twentsche Golfclub Eind jaren tachtig diende de Twentsche golfclub een voorstel in bij de gemeente Ambt Delden om een 18 holes golfbaan op Twickels grondgebied aan te leggen aan weerszijden van de Krudersweg. Het aanvankelijke plan lag voor ca 60% in het bos- gebied van Twickel en voor 40% op landbouwgrond van de voormalige Haarboerderij. Gelukkig heeft het Stichtingsbestuur kans gezien meer landbouwgrond aan te kopen zodat een groot deel van het bos en het gebied ten zuiden van de Krudersweg gespaard kon blijven. Het verbaasde ons zeer dat de toenmalige Stichtings- voorzitter Bernard van Heek opmerkte dat de aanleg van de golfbaan van levensbelang was voor Twickel, evenals dat sommige leden van de VVT de aan te leggen golfbaan een ‘Fremdkorper’ noemden in het landgoed. Beide meningen hebben we als extreem ervaren en achteraf blijkt dat de golfbaan zoals die er nu ligt door veel leden van de VVT niet als storend wordt ervaren op Twickel. Hoeveel leden inmiddels lid zijn van de golfcub is niet bekend. Plan Bornsebeek Ook in de tachtiger jaren speelde het plan van het Waterschap Regge & Dinkel tot het verbreden van de Bornsebeek. Het eerste plan werd door de VVT en de Stichting niet met gejuich ontvangen. Het was een achterhaald idee van het Waterschap om de ontwatering centraal te stellen in plaats van het waterheer in een bredere context te plaatsen van natuurontwikkeling. Op een roerige vergadering in Borne waar veel land- bouwers aanwezig waren, werd de visie van het integraal waterbeheer met meer oog voor natuur en landschaps- waarden door ons uitgedragen. Sommige aanwezige landbouwers reageerden furieus. Waar bemoeiden die vrienden zich mee? De ontwatering van Twente was in het geding en men eiste gegarandeerde ontwatering tot in elk detail van het stroomgebied van de Bornsebeek. Het Waterschapsplan leed gelukkig schipbreuk bij de subsidierende instanties en dus moest het roer drastisch om. Het Bomsebeekplan dat nu wordt uitgevoerd, is heel wat milieuvriendelijkerdan het plan uit 1985. Hoogspanningspleiding Terugblikkend op die jaren dan blijkt dat veel ideeen van de VVT eerst sceptisch of afwijzend werden ont ­ vangen, maar tot nog toe heeft de tijd vaak in ons voordeel gewerkt. Hierbij denk ik er dan aan hoe voornoemde plannen in onze richting werden bijgesteld. Toch is dat niet in alle gevallen zo. De aanleg van de hoogspanningsleiding van Arnhem naar Enschede is zo’n voorbeeld waarbij actie voeren tot niets heeft geleid. Deze hoogspanningleiding is landschappelijk erg ontsierend aangelegd langs het Twentekanaal puur alleen om reden dat de infrastructuur volgens overheidsregels gebundeld dient te worden. Wat het nut is van bundeling van een scheepvaartkanaal en een hoogspanningsleiding ontgaat ons nog steeds. Wij hebben tevergeefs gepleit de leiding te bundelen met het trace van de nog aan te leggen rijksweg 15. Zoals je ziet is het actievoeren vaak wel lonend maar soms ook niet. Mijn indruk is dat de actiebereidheid van de VVT niet is toegenomen, terwijl de druk op Twickel- gebied wel steeds groter wordt de laatste jaren. Heeft het te maken met de omvang van de Vereniging of is het de tijdgeest? Graag roep ik actieve leden op om de vergade- ringen te bezoeken en ideeen onder de aandacht van het bestuur en de andere leden te brengen. Dirk van Ittersum