pagina 6 herfst 2000

Een groot probleem zijn de hoge bewerkingskosten op Twickel. Er zijn veel kromme percelen, die boven- dien nog in het hout liggen. Het enige rechte perceel is hier langs het Twentekanaal! Voor bepaalde percelen zou Twickel de pachtprijs best meer kunnen aanpassen aan de gebruiksmogelijkheden. Verder is de verspreide ligging van de percelen een probleem.. Wij hebben zelf bijvoorbeeld aan beide kanten van het Twentekanaal grond liggen. Dat is niet erg praktisch. Daar komt nog bij dat we een stuk over de Vossenbrinkweg in Delden moeten omrijden omdat de oprit bij de Groene Brug, waar we volgens ons pachtboekje in 1935 aan de baron pachtverhoging voor betaald hebben, een paar jaar geleden afgesloten is. Kavelruil of herverkaveling zou hier uitkomst kunnen bieden. Het toekomstige nitraat- beleid op Twickel is ook een belangrijk punt voor de pachters. Als pachterscommissie moeten we dit soort zaken met Twickel bespreken. Wat vindt u van beheersovereenkomsten ? Wij hebben zelf ook voor zo zes hectare een beheersovereenkomst. Daar is op zich niks mis mee. Je moet je dan aan bepaalde maaidagen houden. Ik wil daar toch wel een kanttekening bij plaatsen. Je ziet in die beheersgronden nu al veel onkruid. Wij zien dat rid- derzuring en vooral distels overwaaien naar de andere percelen. Dat kwam vroeger nooit voor. Hoe kijkt u aan tegen nevenactiviteiten ? Iedereen is daar natuurlijk vrij in, maar ik zie daar per- soonlijk niets in. Ik denk dat een boer door beter gras- landbeheer en door zijn beesten beter na te kijken min- stens net zoveel kan bijverdienen. Hoe omschrijft u de relatie tussen de pachters en Twickel? Het rapport nieuwe perspectieven voor boeren op landgoed Twicker van Van der Ploeg heeft veel dui- delijkheid gebracht, ook wat betreft de haperende com- municatie tussen de stichting en de pachters in het ver- leden. T wickel en de pachters hebben elkaar nodig. Een goede verhouding en samenwerking is van groot belang. Maarten Hermanussen Bedrijfsgegevens Erve Oelhorst Oppervlakte 27 ha. vaste pachtgrond, een wisselende oppervlakte in pacht als los land en 6 ha. in beheersovereenkomst Veebezetting 50 stuks melkvee 60 stuks jongvee lOOfokzeugen Korte bcrichten Houtkap in Nederlandse bossen Het Bosschap heeft een zeer leesbare brochure gepresenteerd over de houtkap in het Nederlandse bos. Met deze brochure wil zij de bosbezoeker informeren over het waarom van de houtkap en hoe de bosbeheer- der rekening houdt met de natuur- en de recreatieve waarden van het bos. De overzichtelijke brochure gaat in op het waarom, de motieven, regelgeving en werkwijze bij de oogst hout uit het bos. Bezoekers van de Twickelse bossen worden regelmatig geconfronteerd met de oogst van hout. Deze brochure neemt een belangrijk deel van hun vragen weg. Ook staat er in hoe we te werk gaan bij de houtoogst. Dit gaat volgens een gedragscode. Deze code is evenals de brochure te vinden op de intemetsite van het Bosschap: www.bosschap.nl. H. Gierveld Het bos heeft ook een recreatieve waarde. Foto: J. Bengevoord