pagina 6 herfst 1992

Rijke flora en fauna aan de rand van de stad Het gave hoevenlandschap van een oude buurtschap De uitbreiding van Hengelo in de richting van het Woolde lijkt planologisch een logische stap. In dit ge- bied dat is ingesloten door de provinciale weg Delden- Hengelo, de autosnelwegen A35 en A1 en de woonwij- ken en industrieterreinen van Hengelo lijken natuur en landschap toch al te buigen voor de grootstedelijke in- vloeden. De schijn bedriegt. Ondanks de directe nabij- heid van industrie, voortrazend snelverkeer en woon- wijken is het landschap van het Woolde nog een van de gaafste oude hoevenlandschappen in Twente. ten zien dat het gebied al lange tijd geleden in cultuur is gebracht. De aanwezigheid van bleekkleiafzettin- gen met dekzandkoppen maakte het gebied bij uit- stek geschikt voor het gemengde boerenbedrijf. De hoger gelegen gebieden werden gebruikt voor de ver- bouw van granen, terwijl de periodiek overstromen- de lager gelegen delen in het Woolderbroek dienst deden als gras- en hooiland. Door de gevarieerde bo- demgesteldheid en de afwisselende waterhuishouding ontstond een voor oost-Nederland zo typerend klein- schalig cultuurlandschap waarin de mens zich ver- nuftig aanpaste aan de natuurlijke omstandigheden. Onno de Bruijn Jan Bengevoord De kaarten die Unico Wilhelm van Wassenaer in de 17e eeuw liet tekenen van de ’Buurschap Woolde’ la- Structuur behouden Ondanks veranderingen in het grondgebruik – de ver- bouw van granen maakte plaats voor mais het rechttrekken van de Woolderbinnenbeek en de schaalvergroting van landbouwpercelen is de struc-