pagina 5 zomer 2013

5 Kwaliteit Zonder al te veel reclame te maken trekt het landgoed jaarlijks duizenden recrean- ten. Het is niet de ambitie van Twickel om het bezoekersaantal te maximaliseren, maar wel om het de bezoekers optimaal naar de zin te maken. “We gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit”, zegt Van den Wall Bake. "Ik constateer dat het in de weekenden heel vol is. Het is een gouden greep geweest om de parkeerplaats aan de Twickelerlaan aan te leggen. Deze is uit- zonderlijk mooi ingepast in het landschap. In het centrum van het landgoed komt men veel en via de Umfassungsweg en de Crensweg zijn ook andere delen goed bereikbaar. Buiten Twente zijn we vooral bezig om onze eigendommen te beheren en te behouden. Daar waar aan de grenzen van ons landgoed kansen zijn kopen we incidenteel grond aan.” Wat is de belangrijkste ambitie van de Stichting Twickel voor de komende jaren? “Ik ben gelet op ontwikkelingen in Europa bezorgd over de ontwikkeling van de land- bouw in dit kleinschalige landschap. Er worden meer eisen gesteld, willen agrari- sche bedrijven economisch kunnen rende- ren. Het areaal landbouwgrond zal min of meer hetzelfde blijven, maar het aantal agrariers neemt af. Dit betekent dat de be- stemming van veel agrarische gebouwen verandert en de reuring van een agrarisch bedrijf verdwijnt. De landbouw is van belang voor de verzorging van het land- IAARGAN G 22 ZOMER 2 goed maar ook financieel heel belangrijk voor Twickel. Het is niet voor niets dat wij in het kader van dit jubileumjaar in okto- ber een minisymposium houden over landbouw in een kleinschalig landschap.” Professioneel De blik van Stichting Twickel is gericht op de lange termijn, anders dan bij veel be- stuurders en politici, stelt Van den Wall Bake. Die worden gekozen voor een beperkte periode. Dat leidt tot overhaast- heid in het begin van een ambtsperiode en besluiteloosheid aan het einde, constateert hij. “Onze klok tikt langzaam door, die van de gemeente tikt sneller, maar hapert soms. We hebben drie jaar geleden na de verkiezingen vertegenwoordigers van B&W en gemeenteraden uitgenodigd op de koffie. Dat hebben we ook gedaan met leden van Provinciale Staten. Het is goed om te laten zien waar we mee bezig zijn en draagvlak te zoeken. Zo kunnen we laten zien dat we een professioneel aangestuurde organisatie zijn, en niet een amateuristisch aangestuurde club. Twickel heeft een vijf- tigtal medewerkers diezich loyaal inzetten en een actief, betrokken bestuur. Daar- naast zijn we natuurlijk dankbaar voor de belangrijke bijdrage van onze vrijwilligers. Tenslotte zijn er de Vrienden van Twickel die ons kritisch volgen en steunen. Het gaat het goed met de Stichting Twickel.” Martin Steenbeeke Herdenkingsdienst in Oude Blasius De ‘tijdelijke besitteren van Twickel gingen, naar ouder gewoonte, altijd lopend ter kerke. Op zondag 7 april 2013, beloken Pasen, liepen ook de voormalige en huidi- ge regenten van de Stichting Twickel vanaf het kasteel naar de Oude Blasius in Delden. Samen met de toekomstige bewo- ner van Twickel graaf Roderik zu Castell Riidenhausen en hun partners namen ze plaats in de Twickelbank voor de eredienst. In het welkomstwoord benadrukte ouder- ling mevr. P.H. Ceerling dat het precies zestig jaar geleden is dat de Stichting Twickel in het leven werd geroepen door barones M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer. Vijfenveertig jaar geleden droeg zij het kerkvoogdijschap over aan de Hervormde Kerk. Dominee. A.T. deVries memoreerde in haar preek het trouwe kerkbezoek van de laatste barones en de sterke band tussen de Oude Blasius en de vroegere bewoners van Twickel waarvan vele getuigenissen in deze kerk aanwezig zijn. In het koor zijn drie gebrandschilderde ramen aangebracht, vervaardigd door Kees Andrea en geschonken door de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (het huidige AkzoNobel) aan de baronesse van Twickel ter gelegenheid van haar 8o e verjaardag op 16 September 1959. “De kunstenaar wilde in het middenraam de afbeelding aanbren- gen van de heilige Blasius. Dit vond de barones geen goed idee, het moest jezus worden”, aldus dominee de Vries in haar preek. En het geschiedde. Na afloop van de dienst was er voor de kerkgangers koffie/thee met een petitfour, aangeboden door de Stichting Twickel. De landbouw is van belang voor de toekomst van het landgoed. Helmig Kleerebezem