pagina 5 zomer 2009

ten te maken. Onze strategie was altijd om convenanten te sluiten maar dit is slechts gelukt met Rhene_n, Hof van Twente en Borne. Het Pact van Twickel is eigenlijk een voortzetting van de poging om 6en op 66n convenanten te sluiten.” Je zou denken dat ieder voor zich wel de waarde van Twickel voor ogen heeft. “Dat blijkt een misvatting. Wij hebben dos ­ siers waarin een overheidsinstantie Twickel in een document “De Parel van Oost-Ne- derland” noemt, en in een ander document, een paar dagen later, bouwplannen onder- steunt waarbij Twickel grond zou moeten afstaan. Niette geloven. Doordejaren heen ontstaat er twijfel over de goede bedoelin- gen van de overheid op dit punt.” Krudop zegt wel dat er voor gewaakt moet worden dat de natuurbescherming niet door moet slaan. Plannen voortvloeiend uit de aanleg van de Ecologische Hoofd- structuur, robuuste verbindingszones, Ha- bitatrichtlijnen en Natura 2000 moeten worden afgezet tegen de belangen van de grondgebruikers, en dat zijn de bewoners en agrariers. De landbouw houdt, als klop- pend hart en economische drager van het landgoed, een grote prioriteit, zegt Krudop. “Al blijft het een punt van zorg hoe een ef- fectieve, hard werkende boer op een histo- risch landgoed op een wereldmarkt moet concurreren.” Krudop zegt een boer zich Gedeputeerde Piet Jansen (op de achtergrond), noemt Edzard Krudop “zeer gedreven”. niet moet schamen als hij “slechts vijftien koeien” heeft en dat er mogelijkheden zijn om het inkomen aan te vullen. “Maar de Twentse boer is niet zo creatief. Kijk naar de landgoedwinkel. Nu begint het te ko- men maar in het begin was er weinig ani- mo om producten te leveren. De overgrote meerderheid van de agrariers blinkt niet uit in innovatieve acties. Het komende decen- nium moet men wel die slag maken." Een van de belangrijkste opgaven voor zijn opvolger is volgens Krudop de blijvende positionering van Twickel als kroonjuweel. “Het parkherstel is voorbij, maar er zijn ge- noeg andere zaken te verbeteren. Dan denk ik 00k aan de niet-Twentse bezittin- gen en het creeren van nieuwe natuur. En het huis zelf biedt heel veel mogelijkhe ­ den.” Het kasteel herbergt een collectie die het volgens Krudop waard is om thema- tisch geexposeerd te worden. Met 4000 hectare grond en 150 boerderijen en ande ­ re gebouwen, fungeert het landgoed als “economische motor”, maar wordt het niet zo gezien. Krudop: “Kijk alleen eens naar het herstel van het park. Een miljoe- nenproject waar veel buitenstaanders als uitvoerders, architecten en leveranciers bij betrokken zijn. Twickel besteedt veel uit maar eigenlijk heeft men dit niet zo in de gaten.” Als bestuursvoorzitter heeft Krudop bij ver- schillende gelegenheden zijn gehoorvoor- gehouden dat het “om mensen gaat”. Vol ­ gens hem moet er bestuurlijke energie worden gestopt in het onderhouden van goede relaties. Krudop: “In het verleden is bij grote particuliere eigendommen, en zeker bij adellijke eigendommen, op dit aspect minder gescoord.” U bedoelt dat hetfeodaal was… “Ja, en mijn voorgangers Van Heek en Boreel hebben 00k getracht die hoge stoep te verlagen. Men beseft, telkens weer, onvoldoende dat het mensen zijn die met elkaar grote beslissingen nemen en dat an ­ dere mensen daar mee moeten kunnen leven. Daar past geen feodaal denken in.” Bij Twickel heeft zich op dit vlak duidelijk een mutatie voorgedaan, zegt Krudop, en is er sprake van een harmonieuze samen- werking met de omgeving. Dat blijkt uit de stijging van het aantal vrijwilligers. Twickel heeft ogenschijnlijk geen moeite om vrij ­ willigers te vinden voor bijvoorbeeld hulp in de moestuin of in het kasteel.“Er is een soort magische aantrekkingskracht. We hebben er meer dan honderd. ledereen is daar enthousiast over, maar ik vraag me af of het er niet teveel worden. Blijft de betrokkenheid wel overeind als de getallen zo groot worden? Ik heb mijn twijfels. Naar mijn stellige overtuiging is de grens echt bereikt. Anders wordt de betrokkenheid minder en dreigt vervlakking.” Martin Steenbeeke Communicatief sterk, charmant, toegankelijk. Het zijn classificaties die terugkeren als ge- vraagd wordt de bestuurder Krudop te typeren. Bestuurslid en toekomstig voorzitter Maurits van den Wall Bake prijst de wijze waarop Krudop “als man van de streek” met beide benen in de (Twentse) samenleving staat. “Zijn netwerk is heel belangrijk. De omgang met lokale autoriteiten is heel natuurlijk, zwierig. En hij heeft daarnaast oog voor de belangen van de mensen die op het landgoed wonen en werken.” Ook voorzitter Albert Kienhuis van de Vereniging Vrienden van Twickel roemt de communicatieve vaardigheden van Krudop. “Het maakt niet uit of hij met de commissaris van de koningin of een boer uit de buurt praat." Met zijn open houding richting de maatschappij heeft Krudop “Twickel de 21-ste eeuw ingeleid”, zegt Kienhuis. “De maatschappelijke inbedding heeft meer vorm gekregen.” Gedeputeerde Piet jansen van de provincie Overijssel, die veel met Krudop om tafel heeft gezeten, ken- schetst de vertrekkende voorzitter als een “zeer gedreven” bestuurder. “En hij doet het met gevoel, heel belangrijk. Twickel zit als het ware in zijn genen “, zegt Jansen, die het betreurt dat Krudop vanwege het bereiken van een leeftijdsgrens afscheid neemt.