pagina 5 zomer 2006

5 JAARGANG 15 ZOMER 2 O O 6 Twickel Volkstuincomplexen opgeschoond Stichting Twickel heeft de afgelopen tijd op het landgoed Hof te Dieren de aanstoot gevende volkstuincomplexen aangepakt, geschoond en gesaneerd. Dit in nauwe samenwerking met de ruim een jaar geleden opgerichte volkstuinvereniging ‘De Caardenier In 2003 heeft Stichting Twickel alle huur- ders van de ongeveer vijftig volkstuinen, die verspreid lagen over een viertal com- plexen op het landgoed Hof te Dieren, bijeen geroepen. Omwonenden en bezoe- kers van de tuinen klaagden namelijk re- gelmatig over de rommelige en verwaar- loosde aanblik van deze tuinen. Dit kwam vooral omdat iedere tuin naar eigen in- zicht en goeddunken was ingericht. Ras ­ ter- en bouwmaterialen werden in alle soorten en maten gebruikt en afval werd slecht opgeruimd. Er was geen eenheid in de opzet van de tuinen. Duidelijke afspra- ken met de individuele tuinders waren er niet. Ook ontbrak een centraal aanspreek- punt waardoor overleg zeer bewerkelijk bleek te zijn. Op die bijeenkomst in 2003 maakte Twic ­ kel haar wensen kenbaar. Er werd een werkgroep opgericht die in nauw overleg met Twickel de wensen van tuinders heeft gei en die heeft afgestemd op de zienswijze van Twickel. Twickel wilde het liefst het bestaande volkstuinencom- plex in zijn geheel verplaatsen naar een andere locatie. Het argument hiervoor was dat saneren van de bestaande complexen dan eenvoudiger zou zijn en men fris van start zou kunnen gaan. Hiertegen was veel oppositie. Uiteindelijk is men overeenge- komen dat de complexen in Dieren en El- lecom op de bestaande locaties behouden zouden blijven en dat twee kleinere com ­ plexen zouden vervallen. Eind 2004 is door Twickel een plan opge- steld en voor subsidie ingediend bij de pro ­ vince Gelderland. Het totale project was begroot op € 17.000,- Van de provincie Gel ­ derland, vanuit het fonds Vernieuwing Lan- delijk Gebied ontving Twickel een waarde- ringssubsidie van € 8.000,-. Op l januari 2005 werd de volkstuinvereni ­ ging ‘De Gaardenier’ opgericht. Naast het organiseren van bijeenkomsten brengt zij het goed verzorgde blad ‘Groenvoer’ uit. Datzelfde jaar is men begonnen met de uitvoering van het plan. Het rastertrac6 is vrijgemaakt. Beplantings- stroken zijn gespit. Zeker zeshonderd me ­ ter raster is rond de complexen geplaatst, waarlangs een beukenhaag werd geplant. Er werd een verhardingsstrook voor het la ­ den en lossen binnen detuin aangelegd. De individuele tuinders verwijderden hun oude rasters, voerden overbodige materialen af en schilderden de tuinhuisjes, op een vaste maat afgestemd, zwart. Naast de afvoer van heel veel puin, oud ijzer en asbest door de tuinders zelf, is van dete saneren complexen en onverhuurde tuinen nog eens een hoeveelheid van no kubieke meter afval met containers afge- voerd. Dit heeft een post meerwerk in de begroting opgeleverd voor de stortkosten van het afval van € 5.400,-. Een forse te- genvaller! In het voorjaar van 2006 zijn de dode beu- ken in de hagen vervangen en is het laatste afval door de tuinders afgevoerd. Zowel Twickel als de Gaardenier’ zijn tevreden over de uitstekende samenwerking en het behaalde resultaat. Ron Blom Puin en rommel tijdens de saneringsactie.