pagina 5 winter 2011

Leden van de stuurgroep Pact van Twickel bij een snelwegtunnel die wordt opgeknapt. er juist nu, tijdens de economische crisis, kansen liggen voor gemeenten om het buitengebied te versterken. Borne is bezig om samen met Hengelo pal naast de Ai industrieterreinen te ontwikkelen. De eer- ste fase (De Veldkamp) is in ontwikkeling maar voor de tweede en derde fase, de ge- bieden Kluft en Olthof, is vooralsnog wei- nig belangstelling. “Mogelijk dat we deze gebieden tijdelijk of definitief een andere bestemming gaan geven. Dit heeft ook financiele gevolgen. Die discussie gaan we binnenkort voeren. Het is nog niet te zeg- gen welke bestemming die gebieden dan kunnen krijgen”, aldus Mulder. Zoekgebied Actueel in de Bornse politiek is ook de dis ­ cussie over de aanleg van een noordweste- lijke randweg. De nieuwe verbinding is nodig omdat de N743 tussen Hengelo en Almelo ter hoogte van Borne wordt ‘geknipt’. Borne wil deze route afwaarderen om zo de nieuwbouwwijk Bornsche Maten meer bij het centrum van het dorp te kunnen be- trekken. Het trace van het eerste, zuidelijke gedeelte van de randweg – van industrie- terrein Westermaat tot de afslag Borne- West van de A35 – staat al vast; het tweede, westelijke gedeelte dat tussen Borne en Zenderen aan moet sluiten op de N743 nog niet. Een strook buitengebied van grofweg 400 meter breed is bestempeld tot ‘zoekgebied’. De komende maanden buigt de gemeenteraad zich over de ver- schillende tracekeuzes. “Je hebt te maken met een provinciale weg en dan zijn er eisen aan de breedte, de veiligheid en de snelheid die er gereden moet kunnen worden. Belangrijk is bijvoorbeeld hetaan- tal kruisingen”, verklaart Mulder. Twickel, dat in dit gebied ten westen van Borne grond bezit, ziet het liefst dat zo min mogelijk van het buitengebied wordt aan- getast en pleit er daarom voor de weg zo dicht mogelijk tegen de bestaande bebou- wing te situeren. Deze voorkeur is in een convenant met de gemeente Borne vastgelegd. “Een conve ­ nant is een denkrichting en geen wet van Meden en Perzen”, reageert Mulder. “Misschien moeten we nog een keer aan het grondgebied van Twickel knabbelen. Ik sluit het niet uit. Bedenk wel dat een weg dan ook een duidelijke, keiharde begren- zing van een stadsrand kan zijn. En we hebben te maken met een groter, alge- meen belang. De randweg heeft ook een functie voor het verkeer van en naar Noord-Oost Twente en kan ook gebruikt worden bij een verkeersinfarct op de Ai. Zodra er een uitspraak van de raad is, gaan we in overleg met Twickel.” Martin Steenbeeke Kwaliteitsverbetering stadsrand kansrijk De economische recessie biedt kansen om standsranden beter in te richten. Dat was een van de conclusies van een door Stichting Twickel georganiseerd symposium, vrijdag 16 September. Twic ­ kel zet zich in om de overgangszones tussen het landgoed en het stedelijk ge ­ bied een kwaliteitsimpuls te geven. Drie deskundige inleiders gingen met politici, landgoedeigenaren en bestuurders van natuur- en landschapsorganisaties in debat. Algemeen werd de conclusie gedeeld dat de sterk verminderde behoefte aan grond voor woningen en industrie kan ­ sen biedt om de kwaliteit van de stads- randen te verbeteren. Plannen voor nieuwe woningen en industriegebieden zijn door de economische crisis groten- deels tot stilstand gekomen. Gemeenten zouden de bestemming van potentiele woningbouw- of industrielocaties kunnen veranderen en investeren in de ruimte- lijke kwaliteit van deze gebieden. Over de vraag hoe deze zones er idealiter uit moeten zien, bestaan verschillende opvattingen. Moet de grens tussen stad en landelijk gebied hard worden afgeba- kend of is een meer geleidelijke over ­ gang gewenst, met het risico van “ver- rommeling”? En welke vormen van recreatie zijn gewenst? Planoloog Mar ­ tin Goossen (Alterra) wees op het be ­ lang van diversiteit. “Mensen moeten een keuze kunnen maken.” Twente scoort hoog bij cultuurtoeristen, zo blijkt volgens landschapsgeograaf Michiel Flooren van Saxion Hogeschool uit onderzoek. “Zij vinden een natuur- lijke omgeving heel belangrijk. We hebben hier dan ook goud in handen.” Het landgoed Twickel kan volgens hem als een ‘sterk merk’ worden ingezet. Consensus was er over de gewenste samenwerking van alle partijen. Gemeenten en landgoedeigenaren moeten in nauw overleg bepalen welke ontwikkelingen gewenst zijn. “Maak per stadsrand e6n visie”, betoog- de landschapsarchitect Benno Stroot- man. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat er in de Netwerkstad Twente nog te weinig samenhang is tussen de gemeen- telijke plannen. (zie ook pagina 8).