pagina 5 winter 1995

Maatschap schakelt van gemengd bedrijf over naar melkveebedrijf Familie Hazenkamp verhuist voor golfbaan Het afgelopen jaar bracht voor de maatschap Hazenkamp een ingrijpende verandering in de bedrijfsvoering met zich mee. Van een gemengd bedrijf met zo’ n twintig koeien op de grup- stal en negentig fokzeugen, schakelden zij in oktober over naar een nieuw melkveebedrijf met uitsluitend zo’n 70 stuks vee met bijbehorend jongvee. De maatschap Hazenkamp heeft het oude bedrijf, de „Empsen” aan de Almelosestraat 13, vrijwillig vaarwel gezegd. Daar wordt momenteel een 18-holes golfterrein aangelegd. Op 11 oktober hidden ze open dag op hun nieuwe bedrijf, de Twickeler pachtboerde- rij „Kraayenveld”, aan de Rikkerinksweg 5 in Ambt Delden. Maarten Hermanussen „Op 3 november hebben wij voor’t eerst hier aan de Rikkerinksweg geslapen. Toen waren we voorgoed over. Daarmee kwam een eind aan dat gependel van onze oude bedrijf aan de Almelosestraat naar de Rikkerinksweg. Beiden liggen in Deldenerbroek, maar toch nog altijd 7.5 km uit elkaar”, vertelt vader Jan Hazenkamp. Nog steeds zijn alle werkzaamheden niet geheel afgerond. Zo is men buiten nog druk bezig met het bouwen van een put. Binnen, in de geheel gerenovereerde bedrijfswoning, legt men de laatste hand aan de inrichting. „We zijn zo druk geweest dat veel dozen nog niet uitgepakt zijn. Het belangrijkste was dat het vee eerst over was en dat er vanaf 13 oktober gemolken kon worden. De rest komt nu aan bod.”, zegt Jan Hazenkamp. Verhuizing Veel tijd om met weemoed terug te denken aan hun oude boerderij „de Empsen”, die vanaf Delden net voor het oefencentrum rechts van de weg lag, hebben Jan en zijn Jan Hazenkamp spreekt de aanwezigen toe bij de opening van zijn nieuwe bedrijf aan de Rikkerinksweg in Ambt Delden. Foto: M. Hermanussen. zoon Bert niet gehad. ,,We waren simpelweg te druk om er lang bij stil te staan. Een bedrijfsverplaatsing en verhui ­ zing is niet niks. Het blijft een grote stap. Tenslotte hebben er ruim tachtig jaar Hazenkamps gewoond. Misschien dat het later pas bij ons doordringt, als het wat rustiger is geworden.”, vertelt Jan Hazenkamp. Onderhandelingen Toch heeft Jan in dit hectische jaar nog tijd gevonden een en ander voor later vast te leggen. Na enig zoeken in verhuisdozen komt hij met fotoseries over hun oude en hun nieuwe boerderij. Ook alle fases van bouw van nieuwe stal en de verbouwing van de bedrijfswoning heeft hij op de gevoelige plaat vastgelegd. Een schriftje komt op tafel, waarin Hazenkamp notities gemaakt heeft van de langdu- rige onderhandelingen met Twickel over zijn bedrijfsver ­ plaatsing. Zijn aantekeningen raadplegend, vertelt Hazenkamp dat de eerste contacten met rentmeester Schimmelpennninck dateren uit 1988. „Aleerderwasdui- delijk geworden dat er mogelijk in onze nabijheid een golf ­ baan op de Haar aangelegd zou worden. Aanvankelijk was de geplande golfbaan echter geheel anders gesitueerd. Toen na inspraakrondes, MER rapportages en afgewezen vergunningaanvragen bleek dat het plan niet haalbaar was, kwam ons bedrijf in beeld. Men moest om aan alle bezwa- ren tegemoet te komen de golfbaan verschuiven en daartoe agrarische grond verwerven. Ons bedrijf kwam namelijk midden op de golfbaan te liggen. Begin 1991 kwam toen het Kraayenveld vrij. Bij de onderhandelingen met de Stichting Twickel was steeds onze intentie een goede basis voor een bedrijf voor onze zoon Bert. Het moest een gezond, levensvatbaar bedrijf worden waarmee hij verder kon. Wij hebben daarom een makelaar in de arm genomen, die ons adviseerde. Ook de Dienst Landbouw Voorlichting heeft ons goed geholpen. Uiteindelijk is er dan in 1992 een overeenkomst met Twickel bereikt. De zaak was rond op voorwaarde dat de benodigde vergunningen zouden afkomen. Daarmee kwam een eind aan jaren van onzekerheid over de afloop; gaat het nu wel of niet door. De contacten tijdens de onder ­ handelingen met Twickel zou ik als zakelijk maar correct willen omschrijven. Gemaakte afspraken worden nageko- men. Toen eenmaal alles akkoord was, hebben we van Twickel alle medewerking gekregen met name van de bouwploeg van Twickel. Het heeft misschien allemaal lang geduurd, maar het eindresultaat mag er zijn. Wij zijn er tevreden over, maar Twickel kan ook tevreden zijn want ze hebben nu en een golfbaan en een modern pachtbedrijf van een redelijke grootte.” Geen varkens „Nu kunnen we melken in een melkstal die voldoet aan de eisen des tijds. We hebben een goed geventileerde stal, en alles onder een dak. Bovendien hebben we hier een gro- tere bedrijfsoppervlakte tot onze beschikking. De varkens