pagina 5 winter 1993

Betuwelijn is aangedragen, betreft een ondergrondse aan- leg. De kosten van uitvoering met onder meer Japanse boortechniek wordt gesteld op bijna 10 miljard gulden. Het hoeft nauwelijks betoog dat een volledige of gedeelte- lijke ondergrondse aanleg van de Twentespoorlijn een soortgelijke aanslag op de rijksschatkist zal betekenen. Dilemma’s De nog steeds sterk toenemende stroom goederen- vervoer plaatst op dit moment iedereen die natuur en milieu serieus neemt voor grote dilemma’s. Zo roepen de milieuorganisaties al lange tijd dat transport over rail en water een milieuvriendelijk altematief is voor de groeien- de stoet vrachtauto’s, die mede oorzaak is van het dicht- slibbende Nederlandse wegennet. Wie dat zegt kan moei- lijk bezwaar maken tegen plannen voor nieuwe spoorwegen en het graven van nieuwe kanalen (bijvoor- beeld de doortrekking van het Twentekanaal naar het Mittellandkanaal). In de Betuwe was het dan ook opmerkelijk om te zien hoe de bevolking massaal tegen natuur- en milieu- aantasting door de Betuwelijn protesteerde, terwijl de milieuorganisaties vooral binnenskamers verhitte debat ­ ten voerden. Verdere groei van de intemationale handel, het verdwijnen van het IJzeren Gordijn en -ondanks alle pessimistische geluiden- de toenemende welvaart blijven zorgen voor gigantische goederenstromen. Wie zich daar- tegen verzet kan niet anders dan pleiten voor een meer sobere manier van leven en een economie die is gericht op regionale produktie en distributie van goederen. Geld en vemuft Vooralsnog is er sprake van verdere intemationalise- ring van de economie en blijven Nederlanders liefhebbers van een Belgisch biertje en een Duitse auto, terwijl Duitsers smullen van een Gouds kaasje of van een knak- worstje made in Holland. De transportstromen kriskras door Europa lijken onstuitbaar en daarmee ook de verdere uitbouw van wegen, spoorlijnen en vliegverbindingen. Om landschappen, natuur, cultuurgoederen en daarmee menselijk welzijn in een dichtbevolkt land als Nederland te behouden, moet vooral worden gezocht naar techno- logische oplossigen en een uiterst zorgvuldige belangen- afweging. Daarbij mag de politiek de rekening van grote inffastructurele werken niet afwentelen op de natuur- en cultuurgoederen die Nederland nog rijk is. De slechtste oplossing zou zijn dat de Tweede Kamer uit electorale overwegingen de Betuwelijn voor veel geld ondergronds aanlegt en vervolgens geen geld meer heeft om voor de waardevolle (cultuur-)landschappen en min ­ der dichtbevolkte gebieden in de Gelderse Veluwezoom, de Achterhoek of Twente fatsoenlijke altematieven te bekostigen. Als Nederland het distributieland van Europa wil zijn dan zal het veel geld en vemuft moeten aanwenden om overlast voor de burgers en schade aan natuur en land- schap tot een minimum te beperken. Lezing over nieuw boek Twickeler geschiedenis Journalist Jan Haverkate zal 14 december om 20.00 uur een lezing houden over het nieuwe Twickelboek dat hij schreef in samenwerking met Aafke Brunt. De lezing vindt plaats in hotel Het Wapen van Delden, Langestraat 242 in Delden (tegenover de chemische fabriek Servo). De organisatie is in handen van de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel. Alle belangstellenden zijn welkom. Op de avond zal het boek (f.29,50) worden ver- kocht. De inventaris van het huisarchief Twickel is onmisbaar voor iedereen die verder onderzoek naar de geschiedenis van Twickel wil doen. Voor f. 150,- (incl. porto f. 165) is de inventaris nog te koop. De voorinschrijving is inmiddels gesloten. Er is slechts een beperkte oplage beschikbaar en een herdruk is onzeker. De serie van zeven delen (circa 1800 pagina’s) bestaat uit een inventaris over de periode 1133-1975 (6 delen) en een index (1 deel) met vele duizen- den namen. Het boek telt een groot aantal illustraties. De inventaris kan schriftelijk worden aangevraagd bij het Rijksarchiief in Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle t.a.v. W. Siebenga onder vermelding ‘huisarchief Twickel’. Ook aangeven of u het wilt ophalen in Delden (rentmeesterij) of Zwolle (Rijksarchief). U ontvangt dan nader bericht.