pagina 5 najaar 2010

19 N A I A A R 2 0 10 r Twickel 5 of er zelfs wel eens sprake was van tegen- strijdig beleid, vormt het pact een paraplu waaronder de plannen op elkaar afgestemd worden. Jansen: “Wat mij aanspreekt is dat we ervoor gezorgd hebben dat de identiteit van Twickel bewaard blijft. We gaan zorg- vuldig om met de randzones, doen via bijvoorbeeld de Umfassungweg meer met de beleving van het landgoed en we stimuleren dat het landschap duur- zaam beheerd wordt.” Vanuit zijn landbouwportefeuille heeft Piet Jansen een meer dan bijzonder oog voor de positie van de pachtboeren op Twickel. En die is best lastig. De trend in de land- bouw is schaalvergroting maar dat kan niet in een kleinschalig landschap. Sterker, door de ruimteclaim vanwege andere func- ties zal het areaal landbouwgrond op Twickel eerder af- dan toenemen. Zo moet de Ecolo- gische Hoofd Structuur worden uitgebreid en ‘nieuwe natuur’ worden aangelegd. Maar deze ontwikkeling lijkt vooralsnog aan Twickel voorbij te gaan, zegt Jansen. “We hebben vanuit financiele overwegingen prioriteiten gesteld en Twickel staat niet bovenaan op de lijst." Kartrekkers Maar het blijft lastig boeren in een klein ­ schalig landschap, weet ook Jansen. “Boeren die in Twickel willen blijven, moeten rekening houden met het gebied waarin ze zitten. Je kunt in zo’n gebied nu eenmaal nietzo grootschalig boeren als in Flevoland of in delen van Noordoost Overijssel.” Jansen wijst op de mogelijkheden voor agrariers om aanvullende inkomsten te verwerven door hun bedrijfsvoering meer te laten rusten op natuur- en landschaps- beheer. Via de zogeheten “groen-blauwe diensten” en het project Boeren voor Natuur kunnen agrariers een vergoeding krijgen voor het ontwikkelen en bescher- men van natuur, landschap en water- beheer. “Er doen nu drie agrariers mee aan Boeren voor Natuur. Het zijn kartrekkers en ik ben er blij mee maar ik zou wensen dat het er meer worden. Het is een andere manier van werken, maar wat is er mis mee als boeren niet alleen zorgen voor agrarische productie maar ook voor natuurproductie? Het mooie in Twickel is dat juist drie jonge boeren hier voor gekozen hebben.” Jansen vindt het niet meer dan logisch dat boeren of particulieren een vergoeding i A A R G A N krijgen voor onderhoud van het landschap. Een mooi bos of landgoed plaatst hij op d6n lijn met een collectieve voorziening als een schouwburg of een zwembad “Als inwoner van een stad betaal je daar aan mee, ook al kom je er nooit. En dan zouden de boeren en landgoedeigenaren zonder financiele steun voor het landschap moeten zorgen? Belachelijk!" Koppelingen Het Pact van Twickel is voor wat betreft de provincie Overijssel een dubbelslag. Cedeputeerde Theo Rietkerk tekende voor de voorbereiding en zette zijn handtekening onder de overeenkomst met alle partijen; Piet Jansen mag de uitvoering doen. En dat is het meest lastige gedeelte. “Dat is meestal zo”, beaamt Jansen. “Op papier zetten is belangrijk, maar vervolgens komt het tot uitvoering en dat heeft weer alles met middelen te maken.” De provincie Overijssel heeft de komende jaren twee miljoen euro beschikbaar, op voorwaarde dat andere partners uit het Pact van Twickel via cofinanciering meebetalen. Zo moeten Hengelo en Borne meebetalen aan de realisatie van de Twickeler Grens- weg, de nieuwe route die door en langs de stadsranden van beide gemeenten slingert. Met name in Hengelo is dit, gelet op de bezuinigingen, geen uitgemaakte zaak, weet Jansen. “Maar als Hengelo geen vijf ton steekt in de Grensweg doen wij dat ook niet.” De provincie probeert wel haar in- vloed aan te wenden.” Wij voeren gesprek- ken met diverse gemeenten en proberen hen te bewegen geld vrij te maken. Af en toe leggen we koppelingen met andere projecten. Het gaat om hun en onze belan- gen, je moet elkaar daarin vinden en ik kan alleen maar zeggen dat wij als provincie Twickel erg belangrijk vinden.” In hoeverre zijn, met het oog op de economische recessie, alle projecten fmancieel haalbaar? “Visie is een, doorzetten is twee en geduld is drie”, antwoordt Jansen. “Het hoeft niet allemaal vandaag of morgen klaar te zijn. We zitten economisch gezien in een lastige tijd en dat heeft zijn weerslag op onze mogelijk ­ heden. Maar ik word er niet zenuwachtig van, als we maar vasthouden aan de koers.” Maar het zal volgens Jansen, ook in econo ­ mische betere tijden, lastig zijn om iets te Hoogspanningslijrten scheren over de stadsrand met Hengelo. doen aan de barrierewerking van de N346, de weg tussen Delden en het landgoed. “Mooi is het niet en als we het over mochten doen zouden we het wellicht niet meer zo doen. Twickel wil het liefst de weg ver- diepen maar dat is zes stappen te ver. Ik snap de wens, maar ik zie het binnen afzienbare tijd niet gebeuren.” Twickel gelooft er wel in! “Je mag altijd wensen houden maar dan moet je ook aangeven hoe het gedekt moet worden. In zo’n project moeten alle partijen aangeven wat ze kunnen doen. Ik snap best dat zo’n weg niet direct op het bordje van het landgoed ligt en dat er dan naar de overheid gekeken wordt. Maar er zijn bij ons meer wensen waar het gaat om het wegwerken van barrieres. In delen van onze provincie willen we bijvoorbeeld die akelige hoogspanningsmasten ontzettend graag onder de grond hebben. Dat kost geloof ik ruim to miljoen per kilometer.” Wanneer gaat u het eerste lint van een project uit het Pact doorknippen? “Volgens planning wordt in het najaar de Umfassungsweg aangelegd en nog voor het einde van het jaar hopen we die te kunnen openen. Dat is belangrijk, want dan kunnen we wat laten zien.”