pagina 5 lente 1999

Muziekbeoefening in een adellijk milieu Cornelie leidde een teruggetrokken leven waarin huiselijke bezigheden centraal stonden. Ze tekende en schilderde, handwerkte, verzamelde mineralen en las met veel plezier fictieve en geromantiseerde historische romans. Bovendien was zij een zeer muzikale vrouw, hetgeen zich niet alleen uitte in veelvuldig concert- en operabezoek, maar ook in het zelf musiceren. Uit de bladmuziek die Cornelie heeft nagela- ten – zowel manuscripten als muziekdrukken- blijkt dat zij zeer verdienstelijk piano speelde en tevens zong. Matthijs ten Thije Dit artikel wil een beeld schetsen van de praktische muziekbeoefening door de volwassen Cornelie. Achter- eenvolgens komen lessen, aanschaf en samenstelling van bladmuziek en instrumenten aan de orde. Tot slot zal aan- dacht worden besteed aan het zogenaamde ‘Album Ami- corum’. Muzieklessen De muzieklessen die Cornelie als onderdeel van haar opvoeding ontving, stelden haar in staat als volwassene les ­ sen te volgen bij twee vooraanstaande 19de eeuwse musi- ci, te weten Gertrude van den Bergh (1793-1840) en Henri Herz (1803/06?- 1888). Gertrude van den Bergh, wier Haagse huis een trefpunt van beroemde musici was, genoot een uitstekende reputa- tie. De muzieklessen die zij aan Cornelie gaf waren dan ook van hoog niveau. Uit agenda’s van Cornelie blijkt dat zij in de periode 1822 – 1840 piano- en muzieklessen volgde bij Van den Bergh, soms zelfs twee keer in de week. Deze les ­ sen vonden altijd plaats in de Haagse woning van Cornelie. De rekeningen hiervoor – Cornelie betaalde twee gulden per les – werden telkens in april of mei opgetekend, de maanden waarin Cornelie over het algemeen vertrok naar T wickel om er de zomermaanden door te brengen. Hoewel er dan wel werd gemusiceerd ontving Cornelie gedurende die maanden geen muzieklessen. Salon met piano-forte. Verzamelalbum vangravin Van Wassenaer Obdam. Foto: J. Mulder