pagina 5 lente 1993

De opkomst was zoals gebruikelijk groot op de dit voorjaar gehouden pachtersbijeenkomst. Foto: John Mulder. is. Er is veel gemakkelijker met bijvoorbeeld melk- quota te schuiven tussen bedrijven die stoppen en overblijvers dan buiten het landgoed met andere ei- gendomsverhoudingen”. Veredelingslandbouw De noodzaak tot extensivering wordt ook door de pachterscommissie onderschreven. Vele overheids- maatregelen tenderen in die richting, zoals de mestre- gelgeving die uiteindelijk moet leiden tot een even- wichtsbemesting in het jaar 2000. Dat betekent dat ook op het landgoed Twickel steeds minder mest op iedere hectare mag worden uitgereden. ”Om de mest van de overblijvende bedrijven kwijt te raken is de grond van de bedrijven die stoppen op Twickel hard nodig”, aldus de pachterscommissie. Belangrijk verschil van mening tussen commissie en Stichting Twickel betreft vooral de ’veredelingsland ­ bouw’ en dan met name de varkenshouderij. Terwijl de stichting deze bedrijfstak liever kwijt wil vanwege de mest- en ammoniakproblemen, is de pachterscom ­ missie een andere mening toegedaan: ’’Vooral voor bedrijven met onvoldoende melkquotum is de vere ­ delingslandbouw een noodzaak om te kunnen bestaan. Bovendien betekent het een spreiding van bedrijfsrisico als een boerenbedrijf zowel melkvee als varkens of kippen heeft”. Daarnaast past, aldus de pachterscommissie, het houden van varkens en kip ­ pen in de traditie van het Twentse gemengde boeren ­ bedrijf. Aanpassing De bestaande produktierechten en grond in landbouw- kundig gebruik, moeten ook in de toekomst beschik- baar blijven voor de overblijvende bedrijven op het landgoed Twickel. Daarnaast zou aanpassing van de bedrijven aan een meer milieuvriendelijke bedrijfsvoe- ring mogelijk moeten zijn. ”Dat betekent dat hier en daar ook bepaalde percelen moeten worden aangepast. Door de ongelijkvormigheid van sommige kleinere weilanden kost zodebemesting bijna het dubbele. De pachtprijzen worden echter niet aangepast”, aldus de commissie. Daartegenover staat dat de meeste pachters bereid zul- len zijn om beheersovereenkomsten – zie elders in dit Twickelblad – af te sluiten voor sommige percelen. ”We staan daar zeker niet afwijzend tegenover. Er zijn een heleboel percelen geschikt voor het afsluiten van zo’n overeenkomst, want er kan toch niet optimaal worden geboerd”, oordeelt de pachterscommissie. Ook bestaat bereidheid om bijvoorbeeld nieuwe hout- wallen of bosjes aan te planten indien bestaande per ­ celen kunnen worden uitgebreid.