pagina 4 zomer 2000

Vruchtbomen op de Zenderense Es. Foto: J. Mulder braak stromen. Het gebied binnen het WAT-venster heeft voor het waterbeheer in Zuid- en Midden Twente een belangrijke verzamel- en verdeelfunctie. Natuur Voor de natuur is het WAT-ven ­ ster de belangrijkste verbinding tus- sen natuurgebieden in Noordoost Twente enerzijds en Zuidwest Twente anderzijds. Het is langza- merhand de enige plaats in de Twentse stedenband waar nog een groene corridor open is. Deze heeft versterking nodig om als ecologi- sche verbinding te kunnen dienen. Ecologische barrieres zullen daar- toe opgeheven moeten worden. Cultuurhistorie Het WAT-venster is rijk aan cul ­ tuurhistorie en landschappelijk waardevolle gebieden: de landgoe- deren Weleveld, Twickel en Alme ­ lo, de Zenderense es met vele histo- rische boerderijen, de opvallende kloosters en de beekdalen. Het WAT-venster heeft daarom een grote belevingswaarde die van belang is voor de recreatie en de woonomgeving van Almelo, Borne en Hengelo. Doel van het plan Het open houden van een groene corridor tussen Noordoost Twente en Zuidwest Twente, dus geen ver- dere verstedelijking en geen nieuwe wegen. Het versterken ecologische kwaliteit door uitvoering van het bekenplan en opheffing van ecologi ­ sche barrieres; het versterken van de agrarische sector als belangrijkste gebruiker. En het benadrukken van de landschappelijke samenhang en het recreatienetwerk. Enkele elementen uit het plan zijn: * concentreren natuurontwikkeling en retentie langs de Doorbraak en de Azelerbeek * afronding stadsranden van Alme ­ lo en Borne door versterking van het landschap en de aanleg van buffers * opheffen van de ecologische bar ­ rieres door ombouw van het eco- duct over de A1/A35 * verminderen vande versnippering door verlegging van de weg Borne – Bornerbroek * versterken landschappelijke kwa ­ liteit van de Zenderense es en de Tusvelder es in combinatie met verbeterde verkaveling * uitbreiding boskernen in heide- ontginningsgebieden bij Elhorst- Vloedbelt, Nijreesbosch en ten noorden van Azelo * uitbreiding recreatieve infrastruc- tuur voor de bewoners van de omliggende plaatsen * herstel fietsverbinding Almelo – Delden viaTusveld Inmiddels heeft het Overijssels Particulier Grondbezit het plan aan de andere betrokken organi saties voorgelegd. Het waterschap Regge en Dinkel, Landschap Overijssel en anderen hebben hun steun toege- zegd. Van de omliggende steden wordt meer oppositie verwacht. Het WAT- venster voorziet immers in een ster- ke beperking van de verstedelijking. Albert Schimmelpenninck