pagina 4 winter 2011

“Samen dingen doen, dat is het mooie van het Pact” Met de Zenderense Es, de Azelerbeek en de landgoederen Weleveld en Twickel heeft de gemeente Borne een aantrekkelijk buitengebied. En dat moet versterkt worden, vindt wethouder Herman Mulder. Aan het Pact van Twickel werkt Borne dan ook graag mee, maar de belangen lopen niet per defmitie parallel. “We hebben ook te maken met een groter, algemeen belong.” De snelweg A35 vormt een forse barriere tussen de bebouwde kom van Borne en het overgrote deel van het landgoed Twickel. Maar dat betekent niet dat Borne en Twickel twee gescheiden werelden zijn. “Twickel is heel waardevol voor Borne, een prachtig uitloopgebied”, zegt wethouder Herman Mulder. Hij somt de diverse mogelijkhe- den op die er voor de inwoners van Borne zijn om in Twickel te komen; de weg naar Azelo, de Deldensestraat of via een snel- wegtunnel. “En we werken er hard aan de verbindingen tussen het stedelijk gebied en Twickel te verbeteren. Zo gaan wij, maar ook de gemeente Hengelo, de tunneltjes onder de snelwegen opknappen. Veel men- sen, ook de inwoners van Azelo geven dat aan, voelen zich daar niet echt veilig. Dat is het mooie van het Pact van Twickel, samen dingen doen. En dat geldt bijvoor- beeld ook voor de realisatie van de Um- fassungsweg en de Crensweg. Die waren er zonder het Pact van Twickel niet geko- men. En samen kunnen we ons er voor inzetten dat de opgeknapte Azelerbeek een goede aansluiting krijgt op De Doorbraak.” Kennis delen De waarde van het Pact ligt er volgens Mulder vooral in dat nog meer duidelijk is geworden welke betekenis het landgoed Twickel heeft voor zijn omgeving. In het Pact van Twickel hebben de deelnemende partijen (gemeenten, regio, provincie, waterschap) gezamenlijk een visie opge- steld hoe de unieke kwaliteiten van Twickel het beste behouden en versterkt kunnen worden. Dan gaat het om bijvoorbeeld projecten op het gebied van landbouw, recreatie, natuur of infrastructuur. Borne ondersteunt de gekozen speer- punten van harte. “Het mooie is ook dat we in dit project allemaal gelijkwaardig zijn en kennis delen. Stel dat Hengelo iets met Twickel op poten zet, dan kunnen wij daar mogelijk met een project bij aansluiten. Dat is financieel voordeliger en dan maak je ‘werk met werk’. Of neem de gewenste aanpassing van de rondweg bij Delden. Als het lukt dat voor elkaar te krijgen, kunnen wij er ons voordeel mee doen bij de aanpak van de weg tussen Zenderen en Borne.” Scharnierpunt Deze provincial weg (N743) vormt nu een obstakel in de Groene Poort. Deze groene corridor fungeert als een scharnierpunt tussen Noord-Oost en Zuid-West Twente en moet ook voorkomen dat de steden- band Almelo-Borne – Hengelo-Enschede aan elkaar groeit. Ook plannen om de landgoederen Weleveld, Twickel en (Huis) Almelo met elkaar te verbinden via ecolo- gische verbindingszones, dragen bij aan de instandhouding van het groene (essen) landschap. Borne wil daarnaast de band met het buitengebied accenturen door het aanleggen of herstellen van lanen. Doorde verstedelijking zijn deze radialen in de af- gelopen decennia verstoord. “We willen bewust investeren in het groen houden van het ons omringende gebied. Het is bij ­ voorbeeld heel verleidelijk om langs de Ai tussen de knooppunten Azelo en Buren in- dustrieterreinen aan te leggen, maar dat doen we dus niet”, verklaart Mulder. Tijdens een recent symposium over stadsranden op kasteel Twickel werd geconcludeerd dat Wethouder Mulder met op de achtergrond de Azelerbeek. “We moeten zorgen voor een goede aansluiting op de Doorbraak."