pagina 4 winter 2004

levert volgens De Boer vruchten af. “Bij Natuurmonu- menten ligt de nadruk nog wat meer op de natuurwaarden. Twickel kiest meer een middenweg met in delen van het landgoed meer accent op houtproductie, wat overigens ook beter bij een landgoed als Twickel past. Tenslotte heeft Twickel ook een eigen houtzagerij, die een bijdrage moet leveren aan de inkomsten”. Het is volgens De Boer fout om Twickel te zien als een natuureiland nabij het Twentse stedelijk gebied. Juist bezien in een groter kader ecologisch en landschappelijk kader vormt het landgoed Twickel een belangrijke schakel. “Twickel ligt op een voor de natuur belangrijke as tussen bijvoorbeeld de natuurgebieden bij Haaksbergen en het Duitse grensgebied enerzijds en de noordelijker gelegen natuurgebieden anderzijds. Het landgoed vormt een essentiele ecologische verbinding”. De planologische ontwikkelingen in de regio worden van- achter de bestuurstafel in kasteel Twickel met argusogen gevolgd. “We zien het oprukken van het stedelijk gebied van Hengelo, maar ook Borne breidt uit. Overigens bij al die planologische hektiek kan er ook ruimte zijn voor kan- sen. Zo hebben we in samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel een gebied als Woolde prachtig kunnen inrichten als waterbergingsgebied met grote kansen voor de natuur’ Volgens De Boer is het de verdienste van de rentmeester en de medewerkers van Twickel dat het land ­ goed niet wordt verpletterd door planologische ingrepen. “Er wordt enorm veel en goed werk gedaan bij het beschermen van het landgoed”. Juun de Boer bezoekt met veel plezier de bestuurs- vergaderingen. “Ik woon in Hilversum en ik houd van- ‘t Gooi, maar het is altijd weer bijzonder als je vanuit de randstad naar het oosten rijdt. Iedere keer ben ik weer verrast door de ruimte, de rust en het afwisselende land- schap hier in en rond Delden”. Zijn eerste kennismaking met Twickel waren wande- lingen door het gebied. Tegenwoordig trekt hij er met zijn echtgenote vooral op de fiets op uit. Op Twickel (‘uniek fietsgebied’), in Nederland en ver daarbuiten trapt hij op de pedalen door de natuur. “Ik besef dat Twickel voor veel mensen een prachtig gebied is om te voet of op de fiets te verkennen. Natuurlijk staan delen van het gebied onder een grote recreatieve druk. Maar het is toch ook fantastisch dat zoveel mensen van Twickel genieten. Ik vind dat we de komende jaren nog meer moeten doen aan zorgvuldige opvang van bezoekers”. Jan Bengevoord In memoriam John Mulder 1933-2004 In 1992 werd John ook ingeschakeld voor het toen nog zeer jonge Twickelblad. Hij maakte zijn eerste foto’s voor ons blad tijdens een vergadering van de Pachterscommissie. Sedert- dien is er bijna geen nummer verschenen waar- aan hij niet zijn medewerking verleende. Steeds konden we een beroep op hem doen. Ook in de laatste jaren waarin zijn gezondheid hem het werken moeilijk maakte. John bleef altijd opgewekt. Hij had een fijne opmerkingsgave. Dat was natuurlijk ook belangrijk voor zijn werk als fotograaf. Een grote wens van hem ging in vervulling toen zich hij een Hasselblatt camera kon veroor- loven. Met dit prachtige toestel legde hij de natuur vast. In de laatste jaren kwam John in HeterveGrootAltenainBeckum. gezelschap van zijn zorgzame Foto: John Mulder. V ele jaren heeft hij als vrijwilliger voor de Stichting Twickel foto’s gemaakt. De eerste keer dat hij in het kasteel kwam, op 17 januari 1985, werd hij meegenomen door de toenmalige bestuursvoorzitter J.B. van Heek. Deze kende John Mulder als bedrijfsfotograaf van de Nijverheid en Texoprint. John is zijn hele leven bezig geweest met de fotografie. Als jonge man al had hij zijn donkere kameren experimenteerde hij met verschillende toestellen. vrouw Dicky die hem bij zijn werkzaamheden onder- steunde en alle lief en leed met hem deelde. Wij wensen haar en de verdere familie veel sterkte toe. Aafke Brunt