pagina 4 winter 1992

Maakt Hengelo op langere termijn na bebouwing van het Woolde de sprong over de aulosnelweg? langere termijn volgende ontwikkelingsfases tegen te houden. Daarom heeft het stichtingsbestuur het standpunt ingenomen om iedere aantasting van Woolde, dat nu op een heel natuurlijke wijze aansluit bij de bebouwing, af te wijzen”, aldus voorzitter jhr. mr. Geert Frans Boreel van de Stichting Twickel. De stichting beschouwt Woolde als een integraal deel van Twickel. Boreel: ”Het is een van de oudste delen van het landgoed met zeer belangrijke waarden. Het karakteristieke Twentse landschap met boerderijen, singels en oude bomen is er goed bewaard gebleven. Wat ons de meeste zorg geeft is de verwachting dat eerst kleine stukken in gebruik zullen komen en dat geleidelijk aan steeds meer opgeofferd zal moeten worden, waardoor de samenhang in dit gebied, nu nog 200 hectare groot, verloren gaat”. Twijfel Van Ittersum plaatst eveneens vraagtekens of de wens tot gebiedsuitbreiding voor stedelijke bebou ­ wing na 2010 zal zijn vervuld. ”Er zijn ons inziens geen redenen om aan te nemen dat na het verstrijken van dit jaar de landhonger van het groeimonster Hengelo zal zijn gestild. Het moderne economische groeidenken is gebaseerd op het in steeds sneller tem ­ po verbruiken van onvervangbare natuurlijke hulp- bronnen. Daartoe behoren helaas ook historisch waardevolle gebieden zoals ’’Woolde”. Het steekt Van Ittersum dat bij plannen voortdurend wordt geschermd met argumenten als werkgelegen- heid en economische groei. Bovendien wordt in het specifieke geval Woolde de ligging aan de autosnel- weg gebruikt die ongekende mogelijkheden zou bie- den voor economische bedrijvigheid tussen Moskou en Londen. ’’Hoelang duurt het nog voordat het be- sef doordringt dat we – noodgedwongen – wel zullen moeten omschakelen op een duurzame economic waarbij een eind komt aan de verspilzucht”, zucht Van Ittersum. Afweging De Stichting Twickel heeft bij monde van voorzitter Boreel minder principiele bezwaren tegen stadsont- wikkelingen, maar wel tegen de afweging van belan- gen en waarden: ”Het is voor ons nog lang niet duidelijk dat er bij Woolde een goede afweging heeft plaatsgehad van de verschillende mogelijkheden. Bij iedere uitbreiding van de stad moet er grond opgeof ­ ferd worden. Dat is triest, maar niet te voorkomen. Het moet echter wel vast staan dat bij de afweging tussen verschillende mogelijkheden de minst slechte is gekozen. Het is onze overtuiging dat Woolde niet in aanmerking zou kunnen komen voor bebouwing als deze afweging met inachtneming van de bijzonde- re waarden van dit gebied was verricht”.