pagina 4 winter 1991 tijdschrift

uit overleving herleiden wat er zoal is geweest aan au ­ to’s. Zo zijn er rekeningen, inventarisstaten van de garage, log- en benzineboekjes, brieven en verzeke- ringspolissen bewaard gebleven. Van sommige, voor- al oude auto’s, zijn de gegevens vrij summier terwijl die van andere latere modellen vrij compleet zijn te noemen. Slechts van een enkele auto zijn alle bijzon- derheden bekend. Hetzelfde geldt voor de foto’s: van niet alle modellen is uiteraard een foto in het archief aanwezig. Amper 15 jaar nadat de eerste auto’s met benzine- motor op de weg waren verschenen (Benz en Daimler in respectievelijk 1886 en 1887), reed er al een auto- mobiel door de Twickellaan. Het was een Fiat met een 4-cylindermotor uit 1902. Het relatief lage getal op de kentekenplaat, E580 (E staat voor de provincie Overijssel), geeft al aan dat de baron zich tot de aller- eerste trotse automobielbezitters kon rekenen. In de archieven treffen we een verzekeringspolis voor een Hotchkiss, een Franse zes-cylinder perso- nenwagen uit 1909. Helaas ontbreken verdere gege ­ vens en fotomateriaal. Uit de Eerste Wereldoorlog daterende vragenlijsten (1915-1917) staan twee auto’s vermeld. De reeds ge- noemde Fiat E580 uit 1902 en een Benz Torpedo met bouwjaar 1912. Het betreft hier een 4-cylindermotor met 25-55 PK en cardanaandrijving. Het gewicht be- droeg 1700 kg. Als verlichting voerde men 2 carbid- en 2 electrische lampen en tevens een petroleumlamp. Opmerkelijk is het feit dat hier ook de nieuwprijs vermeld wordt: / 14.000,-. Een formidabel bedrag voor die tijd. De Benz op Twickel had als kenteken E1019. Uit benzineboekjes behorende bij de Benz wordt duidelijk dat rond 1912 de benzine van D. Aarsen uit Delden en de banden van de firma Haan uit Hengelo werden betrokken. Mercedes In 1922 wordt melding gemaakt van een Mercedes 8/22 met zes zitplaatsen en Nederlands nummer E580. Tevens wordt er in 1922 een nieuwe 6-cylinder 100 Pk Mercedes chassis besteld voor de bovenbouw van de eerder genoemde Torpedo. Het was in die tijd niet ongebruikelijk een bestaande bovenbouw te la- ten monteren op een nieuw chassis met sterkere mo ­ tor. De firma B. Veth & Zoon uit Arnhem waren gespecialiseerd in bovenbouwen van luxe rijtuigen en automobielen. Op basis van dit Mercedes model 24/100 ontwik- kelde men in 1927 de compressor die in combinatie met een ingeschakelde compressor 140 Pk kon leve- ren. Zo kwam de 24/100/140 tot stand, waarbij het eerste getal naar de belaste Pk verwees, het tweede naar het topvermogen zonder ingeschakelde com ­ pressor en het derde naar het grootste vermogen met een compressor. Uit archiefstukken blijkt bovendien dat er rond 1925 op Twickel een Benz Landaulette 16/50 Pk met het kenteken E1019 moet zijn aangeschaft. Verder komen we in de jaren twintig ook nog een Mercedes 28/95 tegen met als kenteken El43. Willy Schimmelpenninck van der Oye aan het stuur van een ’oom Dolly (baron van Heeckeren van Wassenaer). De foto is Enkele gegevens: De wagen had 4 cilinders en een vermogei droeg 2000 kilo en de verlichting bestond uit 3 carbidlampei FOTO HUISARCHIEF TWICKEL. Veel auto’s Uit de nauwkeurig bijgehouden logboekjes en Sta ­ ten van het benzineverbruik kunnen wij veel opma- ken. Daarin staan vermeld de reparaties, km. standen (dag- en totaalteller), banden- en oliever- bruik. Het geeft ook een idee van het aantal auto’s die in de garage in onderhoud waren. Zo wordt er in het benzineboekje van 1929 melding gemaakt van maar liefst 5 automobielen: Mercedes 8/22, Merce ­ des 24/100, Mercedes 28/95, Benz 16/50 en een Ford (?). In September 1930 vermeldt het benzineboekje echter nog slechts de Mercedes 24/ 00 en de niet na- der aangeduide Ford. Begin jaren dertig werd de Hudson, een Ameri- kaanse 6-cylinder limousine gekocht, waarschijnlijk het type Snipe.