pagina 4 voorjaar 2008

Ondertekening project Boeren voor Natuur Het was een koude gure dag, zaterdag 15 december 2007. Toch was het een komen en gaan op de Twickelerlaan in Delden. Niet iedereen was er met hetzelfde doe! naartoe gekomen. Zij die voor de kerstmarkt kwamen, net als vorige jaren gehouden op het voorplein van het kasteel, wierpen in het voorbijgaan een nieuwsgierige blik op de mensen die naar de Paardenschuur gingen. “Was daar 00k wat te doen?” Bij velen bleefhet slechts bij kijken, de pas inhouden om dan weer te versnellen. Het was tenslotte koud en de kerstmarkt lokte in de verte. Zij die de Paardenschuur op het landgoed wel ingingen, deden dit bewust. Daar zou immers de samenwerkingsovereenkomst ‘Boeren voor Natuur op Twickel’ ondertekend zou worden. (zie 00k pag. 3). V.I.n.r. Moeder en dochter Luttikhedde, M. Hofstede, familie Niemeijer, P. Jansen, minister Verburg, E.P. Krudop. De Paardenschuur was voordeze gelegen- heid geschikt gemaakt door rijen klapstoe- len neer te zetten, warmte-elementen te plaatsen, bouwlampen op te hangen die als zonnetjes licht gaven Desondanks mopper- den de verzamelde (pers)fotografen overde lichtkwaliteit, die hun foto’s zeker niet ten goede zou komen. Er stonden tafels en stoelen op een platte wagen die dienst deed als podium en er hingen een aantal ‘streef- beeldkaarten’ ter ondertekening aan de muur. Onder de aanwezigen, zoals verte- genwoordigers van de provincie Overijssel, RegioTwente, gemeenten Hof van Twente en Hengelo, het waterschap Regge en Din- kel, de Stichting Twickel en niet te vergeten de minister van Landbouw, Natuur en Voed- selkwaliteit G. Verburg waren natuurlijk de drie deelnemende boeren, M. Hofstede, A. Luttikhedde en C. Niemeijer met familie en aanhang. Voorzitter E.P. Krudop van de Stichting Twickel zei in zijn welkomstwoord ver- heugd te zijn dat er nu na jaren van over ­ leg groen licht vanuit Brussel was gegeven voor dit unieke project. Hij noemde nadrukkelijk de naam van Anton Stortelder, die werkzaam bij het Wageningse natuur- onderzoeksbureau Alterra indertijd een uit- gebreid onderzoek op het landgoed had uitgevoerd. Ook minister Verburg gaf aan dat het ‘allemaal wel even geduurd had’, haar voorganger C. Veerman was al bij dit project betrokken, maar ‘dat het een formi- dabele uitdaging was.’ Ze vond het van grote betrokkenheid van de Stichting getui- gen dat zij het initiatief genomen had om boeren in een natuurrijk en landschappe- lijk waardevol gebied financieel tegemoet te komen. Bedelen Gedeputeerde P. jansen sprak van een grote kans voor de betreffende boeren. ‘Zij kunnen minder inkomsten uit hun land- bouwactiviteiten halen, omdat zij hun bedrijf in een kleinschalig landschap met grote natuurwaarden moeten uitoefenen. Omdat zij bereid zijn in hun bedrijfvoering rekening te houden met het ontwikkelen en beschermen van natuur, landschap en waterbeheer krijgen ze daarom inkomsten- compensatie.’zo hield hij zijn gehoor voor. Ondanks zijn optimisme voor dit project, loste hij al vast een waarschuwingsschot richting minister. ‘Nu ga ik nog niet om geld bedelen, maar zal dat beslist wel doen wanneer het potje over een aantal jaren leeg dreigt te raken!’ Speech Na al deze woorden was het tijd voor de verschillende overheden en de Stichting Twickel om achter de tafel plaats te nemen om hun handtekening onder de overeen- komst te zetten. Daarna was het de beurt aan de deelne ­ mende boeren om een voor een naar voren te komen voor de ondertekening van het contract. Maar eerst hield Andre Luttik ­ hedde van Erve Bokdam zijn zorgvuldig getimededrie minuten speech. Babydoch- ter Cathey geloofde het allemaal wel en werd luidkeels jammerend op oma’s arm naar achteren richting flesje gevoerd. Andre (1971) vertelde o.a. dat hij als 3e generatie op Erve Bokdam was geboren, waar zijn ouders een klein gemengd bedrijf hadden. Ze molken 25 zuivere MRY koeien, hadden 30 fokzeugen, en zo’n 100 mest- varkens. De schapen werden op de 15 ha pachtgrond gehouden ter verbetering van de graszode. De prijzen van landbouwpro- ducten waren goed en het was zogezegd ‘goed boeren’. Erwoonden meer pachters in de Azelermeen, men kende elkaar en maakte een praatje langs de kant van de afrastering. Andre kende een zorgeloze jeugd en speelde in de bossen van Twickel. Op zijn je had hij zijn eerste ervaringen met het boerenwerk. Tractor rijden mocht niet, maar gebeurde wel. Staande op de pedalen reed hij om de ‘grote’ mensen het zware werk te laten doen (hooi laden). Helemaal succesvol was hij niet, want hij belandde na de eerste rit in de sloot. Hoewel hij het advies landbouwschool kreeg na de lagere school, vond zijn vader het toch beter dat hij naar de technische