pagina 4 najaar 2008

Veel bouwactiviteiten op boerenerven Wie regelmatig op het landgoed rondkijkt, zal zien dat her en der nieuwe stallen ver- schijnen. Vooral melkveehouders inves- teren fors in moderne ligboxenstallen. De nieuwe stallen komen vaak in de plaats van verouderde ligboxenstallen, die dateren uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De huidige koeien zijn groter dan in die tijd. De ligboxen moeten daarom langer worden. Ook zijn de huidige inzichten op het gebied van ventilatie gewijzigd. De nieuwe stallen zijn daarom veel hoger dan de oude. Uiter- aard speelt ook de toegenomen omvang van de bedrijven een rol. Overigens is het beslist niet zo dat alle melkveehouders streven naar een omvang van 175 stuks melkvee, zoals sommigen beweren. Bij die omvang kan de boer het niet meer alleen af en moet hij wer- ken met personeel. Dat kost veel geld en bovendien ligt het niet iedere boer om met personeel te werken. Veel boeren vinden een omvang van 60 tot 90 koeien een mooie basis voor de toekomst. Als de prij- zen op een redelijk niveau liggen, is daar- mee een goed gezinsinkomen bereikbaar. De bouw van nieuwe stallen op de land- goederen van de stichting is een zaak van goed overleg tussen de pachter en de Stich ­ ting Twickel. De pachter zal vooral kijken naar de ontwikkeling van zijn bedrijf en de bouwkosten. Twickel zal vooral kijken naar de capaciteit van de stal ten opzichte van het pachtareaal, de inpassing in het land- schap en een goede vormgeving. De oor- spronkelijke boerderij moet zoveel moge- lijk gezichtsbepalend blijven, bijvoorbeeld door de stal achter de boerderij te plaatsen of door op de juiste wijze beplanting aan te brengen. Hierbij schakelt de stichting dikwijls een landschapsarchitect in. Bij de bouw van moderne stallen wordt veel gebruik gemaakt van plaatmateriaal. Celukkig is dit ook te krijgen in de bekende Twickelkleuren: zwart en “Twickel-crdme”. Ook is het mogelijk te spelen met de verticale beplating in afwisseling met metselwerk. Het eindresultaat is vaak heel acceptabel. Nieuwe beheerder Buitenplaats Eind dit jaar zal Jet Schadd gebruik maken van de VUT-regeling. Om tijdig in haar opvolging te voorzien is met ingang van oktober Jan Willem van Beusekom (54) als haar opvolger benoemd. Evenals Jet Schadd krijgt hij de verantwoordelijkheid voor het kasteel met archief en tuinen. Ook de publieksactiviteiten, zoals de landgoedwin- kel en theeschenkerij vallen onder de buiten ­ plaats. Jan Willem van Beusekom is al heel goed bekend op Twickel want hij groeide in Delden op als zoon van de bekende huis- arts. Na een loopbaan elders in het land in de monumentenwereld ziet hij er naar uit om weer terug te keren naar Delden. A. H. Schimmelpeiwinck Jet Schadd voltooide in 2003 de opleiding ‘Tuinkunst en parken, histone en instandhouding, ’ waaraan op ludieke wijze aandacht werd besteed. Nieuwe aardappelbewaarplaats en machine- loods van fam. Uenk in de Celderse Waard. O.s. Nieuwe ligboxenstal vanfamiele Hietbrink bij Rood Zwartvelden in Delden. De ‘komende’ buitenplaatsbeheerder Jan Willem van Beusekom.