pagina 4 najaar 2006

Nieuwe beheerder Hof te Dieren De huidige beheerder van het Hof te Dieren, Ron Blom, gaat deze zomer bij Twickel vertrekken. Hij wordt het nieuwe hoofd terreinbeheer van de Stichting Utrechts Landschap. In zijn plaats zal met ingang van 1 September 2006 worden benoemd de heer Wilke Schoemaker. Evenals Ron Blom krijgt hij tevens de verantwoordelijkheid voor het beheer van de bezittingen van de Stichting Twickel bij Zevenaar, Lochem, Borculo en Wassenaar. Wilke Schoemaker is 35 jaar en woont thans met vrouw en twee jonge kinderen in Elle- com. Hij is opgeleid op de Agrarische Ho- geschool Larenstein te Velp. Sinds voltooi- ing van deze opleiding is hij docent bos- en natuurbeheer op de Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School. De familie Schoemaker zal in het najaar zijn intrek nemen in de dienstwoning gelegen in het park van het Hof te Dieren. Landbouw blijft van groot belang Uit een onderzoek van het onderzoeksin- stituut LEI-DLO blijkt dat de landbouw nog steeds een belangrijke peiler is van de regionale economie. In de provincies Gelderland en Overijssel heeft io% van de arbeidsplaatsen direct of indirect te maken met de productie van agrarische producten of de verwerking daarvan. De bijdrage van deze sector aan het regio ­ nale inkomen bedraagt eveneens circa 10%. Bij het beheer van het buitengebied speelt de landbouw altijd nog een over- heersende rol; verreweg het grootste deel van het buitengebied is in agrarisch ge- bruik en de boer bepaalt daarmee het aanzien van het grootste deel van deze provincies. Als rentmeester van de landgoederen van de Stichting Twickel in Overijssel en Gel ­ derland kan ik de uitkomsten van dit on ­ derzoek alleen maar onderstrepen. Voor de landgoederen is de landbouw van kar- dinaal belang: als beheerder van de agra ­ rische delen van landgoederen, als basis voor de samenleving op het platteland en als inkomstenbron voor de stichting in de vorm van de jaarlijkse pachtbetalin- gen. De toekomst van de landbouw is echter zorgelijk. Onlangs heeft de Rabo ­ bank berekend dat de melkprijs voor de boer gaat dalen naar € 0,26 tot € 0,28 per liter. Ook lijkt het bijna zeker dat in 2015 de melkquotering zal stoppen, waarmee de prijsbescherming van de melkprijs in feite verdwenen is. juist de melkveehou- derij is de meest voorkomende bedrijfs- vorm op de landgoederen. Het spreekt daarom vanzelf dat de geschetste proble- men de voile aandacht van het stichtings- bestuur hebben. Wij mikken daarbij niet op e6n oplossing maar bewandelen meerdere sporen, zoals vergroting van melkveebedrijven en verdere verbetering van de verkaveling. Daarnaast ontstaat er ook toenemende ruimte voor andersoor- tige bedrijven, zoals vleesvee-, geiten- en schapen. Een andere oplossingsrichting is verbreding van de agrarische bedrijven, waarbij land- bouwproducten worden verwerkt tot ‘ver- marktbare’ producten of waarbij de onder- nemer geld probeert te verdienen aan aanverwante activiteiten bijvoorbeeld Bed & Breakfast. De kleinschaligheid van het landgoed met solitaire bomen, houtwallen en grillig ge- vormde percelen geeft extra bewerkingskos- ten voor de boer. Wij zullen eraan moeten wennen geld over te hebben om dit fraaie landschap te behouden. Wij zullen de boer die extra kosten heeft daarin tegemoet moe ­ ten komen. Met een mooi woord heet dit van groene diensten’. Het project Boeren voor Natuur biedt hiervoor een goede oplossing. Brussels “ja” voor Boeren voor Natuur. Na lang wachten heeft de Europese Com- missie op 26 juli het pilot-project Boeren voor Natuur goedgekeurd. Het oorspronke- lijke plan is echter niet ongeschonden uit de strijd gekomen. In de komende tijd moet blijken of het plan toch op korte termijn tot uitvoering kan komen. A.H. Schimmelpenninck