pagina 4 herfst 2004

Prouinciale weg N742 Delden – Borne voordt erftoegangsweg Andere inrichting moet leiden tot verhoging van verkeersveiligheid Op de provinciale weg Delden – Borne staan de komende maanden ingrijpende werkzaamheden voor de deur. Jarenlang hebben de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel geijverd voor een andere inrichting van de weg die zou leiden tot en meer rust op het landgoed en verhoging van de verkeersveiligheid. D e weg Delden – Borne is vooral van belang voor het plaatselijk verkeer. De provincie heeft er daar- om voor gekozen de weg als “erftoegangsweg” in te richten. Hopelijk zal dat, na enig ongemak tijdens de werkzaamheden, voor alle partijen een bevredigende oplossing blijken te zijn. Verkeersveiligheid Opzichter Bennie Ophof van de provincie is zeer stellig over de doelstelling: “Voor de fietsers en recreanten moet het straks veiliger worden. Dat is het enige wat telt bij ons. Na de inrichting als erftoegangsweg kan de weg op ter- mijn aan de gemeentes Hof van Twente en Borne worden overgedragen”. Fietsstroken Uit de bekendmaking van de provincie Overijssel valt op te maken dat men streeft door een fundamentele aanpak van de verkeersveiligheid naar het verminderen van het aantal verkeersongevallen. Orn deze doelstelling te realiseren zal de infrastructuur maar ook het gebruik daar- van duurzaam veilig moeten worden gemaakt. Verkeers- educatie, adequate vormen van handhaving, het gebruik van veilige voertuigen en een goede inrichting van wegen ziet de provincie als de belangrijkste middelen om dit te bereiken. Daarom gaat de provincie Overijssel nu de pro ­ vinciale weg N742 inrichten als erftoegangsweg. Het plan voorziet in een verharde rijbaan met een breedte van zes meter. Binnen deze zes meter worden aan weers- zijden fietsstroken met een breedte van anderhalve meter aangelegd en krijgt het middengedeelte van de weg, de zogenaamde ‘rijloper’ bestemd voor het gemotoriseerde verkeer een breedte van drie meter. De rijloper krijgt een lichtere kleur dan de fietsstroken. De snelheid op het wegvlak tussen Delden en Borne zal worden terug- gebracht naar 60 km/uur waarbij de kruispunten verhoogd worden uitgevoerd in de vorm van een plateau waarvoor een ontwerpsnelheid geldt van 30 km/uur en drempels Tekening van de nieuwe kruising Twickelerlaan-Bomsestraat. De bestaande kruising wordt verlegd naar het oude trace van voor 1934. Er ontstaat een plateau met een wandelpad er omheen.