pagina 39 herfst 1992

Korte berichten Pachterscommissie bezoekt Hof de Dieren ”De man met de zeis” willen we alien verre van ons houden, maar aan ”een man met een zeis” heeft de Vereniging Vrienden van Twickel grote behoefte! Wat is namelijk het geval? Het bestuur van onze ver ­ eniging adopteerde het unieke onder de Natuurbe- schermingswet vallende natuurterreintje Bodden- broek onder Bentelo dat in bezit van de Stichting Twickel is. Tezamen met enkele vrijwilligers van de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging zullen wij daar dit najaar diverse werkzaamheden gaan verrich- ten. Daartoe behoort dan o.a. het maaien van de schraallandjes (blauwgrasland) die vanwege hun struktuur (pollen!) en kwetsbaarheid eigenlijk alleen met een zeis gemaaid kunnen worden. Daarom onze vraag: Welke man/vrouw die met een zeis kan maaien is bereid ons te helpen dit fraaie ge- bied zo optimaal mogelijk te onderhouden? Aanmelding kan gedaan worden bij Hans Langkamp, Graaf H. van Dalestraat 20, 7478 XH Diepen- heim, (tel. 05475-1881). Weer enkele natuurterreinen opgeknapt Op 9 September bracht de pachterscommissie van Twickel een bezoek aan het Hof te Dieren. De com- missie had een gesprek met de 9 hoevepachters van Twickel in Dieren, Doesburg en Oud-Zevenaar. Deze 9 boederijen verschillen nogal van die op het land- goed Twickel. De bedrijven zijn aanmerkelijk groter in oppervlakte. De veebezetting is veel geringer zodat er geen sprake is van mestoverschotten. Een groot nadeel is de ligging van 7 bedrijven in de uiterwaard van de IJssel. Bij hoge rivierstanden in het zomer- halfjaar kan dit tot grote schade leiden. Dit gebeurde ondermeer in 1983, het referentiejaar voor de melk- quotering. In het gesprek met de pachterscommissie werd ook stilgestaan bij de beheersovereenkomsten in het ka- der van de Relatienota. Langs deze weg kan de grondgebruiker op vrijwillige basis afspraken maken met het Ministerie van LNV. De afspraken zijn er op gericht het grondgebruik te extensiveren en mede te richten op bijv. weidevogels, ganzen of bijzondere planten. In ruil hiervoor ont- vangt de grondgebruiker een jaarlijkse vergoeding. De meeste pachters werken reeds enige tijd met deze beheersovereenkomsten; hun ervaring is positief. Evenals in 1991 kon Twickel dankzij de medewer- king van het Rijk omvangrijke onderhoudswerk- zaamheden aan enkele natuurterreinen uitvoeren. Zo werd het Molenven aan de weg Delden-Goor uitge- baggerd. Hierdoor krijgt de oorspronkelijke flora nieuwe levenskansen. Bevriende organisaties bezoeken Twickel Op 9 en 10 oktober bezochten de besturen van de Stichting Het Utrechts Landschap en de Stichting IJssellandschap (Deventer) het landgoed Twickel. Naast een bezoek aan het kasteel en de tuin maakten beide besturen een rondrit over het landgoed o.l.v. de rentmeester Schimmelpenninck. De drie organisa ­ ties hebben dezelfde doelstelling en beheren verge- lijkbare terreinen. De pachters ondervinden toenemende schade van ganzen waaronder Nijlganzen; deze houden het meest van net ingezaaid gras dat met wortel en al wordt uitgerukt. Bij de pachters bestaat weinig be- grip voor het beleid van het ministerie dat de jacht- mogelijkheden steeds meer beperkt terwijl op het budget om wildschade te vergoeden bezuinigd wordt. ’s Middags bracht de pachterscommissie een bezoek aan de Fraterwaard te Doesburg. Hier kwamen on- langs belangrijke verbeteringswerken gereed. Zo zijn de toegangswegen naar de boerderijen en verschillen- de landbouwkavels vernieuwd, is de zomerkade weer op hoogte gebracht en werden diverse waterlopen hersteld. Natuur en landschap krijgen ook de nodige aandacht: bermen zijn verbreed om de zgn. stroom- dalflora te stimuleren, erfbeplantingen en kleine bos- jes worden aangelegd en spontane ooibosvorming langs de IJssel wordt mogelijk gemaakt. De kosten van deze werken worden gezamenlijk ge- dragen door de provincie Gelderland, de 4 hoeve ­ pachters en de Stichting Twickel.