pagina 3 zomer 1996

Meeste trace-varianten over of direct langs landgoed Noord-oostelijke verbinding Betuweroute vormt bedreiging voor Twickel De hoofdtak Betuweroute tussen Rotterdam en Arnhem/ Zevenaar riep heftig maatschappelijk verzet op in gemeenten langs de route in Zuid-Holland, de Betuwe en in de Liemers. Met de nodige aanpassingen stemden kabinet en parlement in met de aanleg nadat op tal van plaatsen extra voorzieningen ter voorkoming van overlast en landschappelijke aantasting werden getroffen. Onderdeel van de beslissing was de aanleg van een zuidelijke en noordelijke aftakking, waarvan de trace-studies snel op de aanleg Betuwelijn zouden moeten aansluiten. Vrijwel alle trace-alternatieven in de onlangs ver- schenen Startnotitie Noord-oostelijke verbinding, ook bekend als Noordtak Betuwelijn of Twenteroute, vormen een bedreiging voor landgoed Twickel. Het gaat daarbij zowel om de Gelderse als Twentse bezittingen. Jan Bengevoord Het project Betuweroute kent een lange voorgeschiede- nis. Aanleiding tot discussie over de nieuwe goederenlijn was de positie van de haven van Rotterdam. De verbinding van de haven met het achterland zou steeds meer onder druk komen te staan door het dichtslibben van wegen. Op 31 augustus 1992 sloot de toenmalige minister Hanja Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) het voor Twente zeer belangrijke Verdrag van Wamemiinde. In dit verdrag werd vastgelegd dat naast Zevenaar/ Emmerich ook Oldenzaal/Bad Bentheim grensovergangs- plaatsen voor de Betuweroute zouden worden. Globaal zou bij Oldenzaal in 2010 zo’n 8 tot 9 miljoen ton goederen de grens moeten passeren vandeinhettotaal 12tot 14miljoen ton goederen die jaarlijks richting Twente worden getrans- porteerd. Dat zijn zo’ n 60 goederentreinen per etmaal. Over de Betuweroute zelf zou volgens de prognoses in 2010 zo’ n 20 miljoen ton de grens bij Zevenaar/Emmerich passeren. Hertoetsing Het Verdrag van Wamemiinde is nietonomstreden. Het was de commissie Hermans, door de nieuwe ‘paarse’ rege- ringscoalitie aangesteld om het besluit Betuweroute te her- toetsen. die de suggestie deed om opnieuw met de Duitsers te onderhandelen over de vraag of niet alle goederen bij Zevenaar/Emmerich over de grens kunnen worden gezet. De huidige minister Annemarie Jorritsma ging op De Achterhoek-varianr van de Noordtak Betuwelijn wordt bestudeerd in relatie tot de doortrekking van RW15 tussen Varsseveld en Enschede. Bron: Rijkswaterstaat.