pagina 3 winter 2004

‘Zoeken naar perspectieven voor de landbouw’ Bestuurslid Juun de Boer over natuur en landschap van Twickel Het natuurbeleid van de Stichting Twickel werpt vruchten af. Door continuiteit en het consequent uitvoeren van beheerplannen die jaren geleden zijn gemaakt. Zorgelijk is echter de afname van het aantal boerenbedrijven op het landgoed. Want juist agrarische activiteit is de drager van het cultuurlandschap. B estuurslid Juun de Boer (55) van de Stichting Twickel hoopt dat aan het verdwijnen van boerenbedrijven in de komende tijd een halt kan worden toegeroepen. Op voordracht van de Vereniging Natuurmonumenten heeft hij als ‘regent’ zitting in het bestuur van de Stichting Twickel. Die speciale bestuurs- zetel is – evenals een zetel voor de Nederlandse Kastelen- stichting- statutair vastgelegd. “Ik heb bewondering voor de wijze waarop de barones haar nalatenschap heeft geregeld. Zij had een vooruitziende blik. Ook haar keuze om Twickel een levend en bewoond landgoed te laten blijven. Dat maakt het landgoed in alle opzichten bijzonder aantrekkelijk”. Een natuurman die zich zorgen maakt over de landbouw? “Ja, want de zo kenmerkende kleinschaligheid van het landgoed is juist het gevolg van de verwevenheid van landbouw, natuur en landschap. Net als elders in de landbouw hebben we op dit moment te maken met een uit- stroom van pachters en dat is een groot probleem. Op een landgoed als Twickel vormen de boeren de knop waar veel van de kwaliteiten van het landschap van afhankelijk zijn. Als zij massaal zouden stoppen dan komt het beheer in gevaar. Wat het bestuur betreft staat het zoeken naar mogelijkheden om de landbouw te behouden mijns inziens terecht bovenaan de agenda van Twickel”. Als directeur exteme zaken van de grootste natuur- beschermingsorganisatie kwam hij vijf jaar geleden in het bestuur van Twickel, als opvolger van Peter Hessels die Natuurmonumenten jarenlang in het bestuur vertegen- woordigde. In zijn huidige functie als directeur Zuid- Holland en Zeeland, heeft hij ook in zijn dagelijks werk veel met natuurbeheer te maken. “Net als bij Twickel ben je er niet als je grand in eigendom hebt, het daadwerkelijke beheer is bepalend voor welke natuur en welke andere waarden je kunt realiseren. Daarvoor moeten we alle zei- len bijzetten”. De Boer concludeert dat dit mede gezien het slechte economische tij van dit moment niet altijd even gemakke- lijk is. Voor Twickel is de hoop nu gevestigd op een onder- zoek van Anton Stortelder van Alterra in Wageningen, die voor Twickel de mogelijkheden heeft onderzocht Bestuurslid Juun de Boer. Foto: Haverkort.fotografie. om de landbouw via een fonds financieel te steunen bij het beheer van natuur- en landschapswaarden. “Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de overheid, want dat zou niet goed zijn. We moeten juist ook op zoek naar andere partijen die een belang hebben bij het agrarisch beheer op Twickel. En die vanuit die achtergrond bereid zijn daarin te helpen investeren. Denk bijvoorbeeld aan banken en toeleverende bedrijven”. Het beheer van bossen en natuurgebieden door de Stichting Twickel zelf is volgens De Boer uitstekend. “Veel natuurgebieden zijn de laatste jaren door goed beheer ecologisch steeds waardevoller geworden. Kijk bijvoorbeeld naar het Schijvenveld, het Braamhaarsveld en het Vorgersveld. Op sommige plekken zien we zelfs het in Nederland zo zeldzame blauwgrasland terugkomen. Dat is mogelijk dankzij het feit dat consequent is vast- gehouden aan opgestelde beheerplannen. Die continuiteit in beheer is van groot belang”. Ook het bosbeheer, waarin wordt gestreefd naar een grate diversiteit maar waarin ook houtproductie mogelijk is,