pagina 3 winter 2003

Effectieuer waterbeheer resulteert in prachtig natuurgebied Nieuw beheersplan geeft water de ruimte Woolde en in het bijzonder het gedeelte waar de Woolderbinnenbeek door het Twickelgebied stroomt, heeft de laatste drie jaar een grote verandering ondergaan. Waar tot voor kort nog hoofdzakelijk mais- en grasland te zien was, is thans door een speciale inrichting een fraai moerasgebied gerealiseeerd. D e landbouw heeft plaats gemaakt voor een uniek stuk natuur. Het veertig hectare grote gebied is inmiddels met name een goede leefplaats gewor- den voor watervogels. Aangezien deze vogels gevoelig zijn voor verstoring, is het gebied niet opengesteld voor het publiek. Wei is aan de noordzijde een observatiehut gebouwd. Natuur kan alleen maar tot zijn recht komen door rust. Om te weten, hoe dit allemaal tot stand kon komen, moeten we volgens waterschapsmedewerker Piet van Erp teruggaan naar het jaar 1995 toen Nederland met grote overstromingen te kampen had. Twente kreeg drie jaar later zijn portie mee, toen Regge en Dinkel de enorme waterstroom niet konden verwerken. Het gevolg: grote wateroverlast en veel schade. Om herhaling te voorkomen heeft het kabinet Kok eind 1998 de commissie waterbe ­ heer 21 ste eeuw ingesteld. Deze stelde een onderzoek in naar de waterhuishouding in Nederland en deed aanbeve- lingen voor de toekomst. In augustus 2000 verscheen haar rapport onder de veelzeggende titel: ‘Ruimte voor Water’. Dat is de rode draad. In de afgelopen decennia is te veel ruimte aan het water onttrokken. Lang ging dat goed, tot het water zijn ruimte terugnam. De commissie adviseerde daarom een heel andere aanpak van de waterhuishouding. Het komt er nu onder meer op aan om het water zo lang mogelijk vast te houden en het de ruimte te geven die het verdient. Verschillende partijen Piet van Erp zegt hierover: “Op basis van dit advies is het waterschap Regge en Dinkel met het project Woolderbinnenbeek begonnen. Maar dat was niet het enige. Open water onder een Hollandse wolkenlucht: hier voelen de meerkoeten zich op hun plaats. Foto: H. Spijkerman.