pagina 3 winter 2000

Aanbevelingen van de verening Overijssels Particulier Grondbezit Landgoederen in de Hof van Twente De samenvoeging van de gemeenten Stad en Ambt Delden, Diepenheim, Goor en Markelo in de nieuwe gemeente Hof van Twente heeft gevolgen voor alle in deze gemeenten gelegen landgoederen. De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit doet in deze bijdrage enkele aanbevelingen. D e nieuwe gemeente Hof van Twente wordt gekenmerkt door het fraaie Twentse land- schap. De dragers voor dit landschap zijn de stuw wallen rond Markelo en Delden, de fraaie Twentse boerderijen en buurtschappen maar vooral ook de vele landgoederen. Deze landgoederen, alien aangesloten bij het Overijssels Particulier Grondbezit, beslaan circa 5.000 ha van de nieuwe gemeente. De aantrekkelijkheid van de Hof van Twente voor de eigen bevolking en voor bezoekers van verder weg wordt voor een belangrijk deel bepaald door deze landgoederen. De eigenaren en beheerders van deze landgoederen erkennen het maatschappelijk belang hiervan en zijn gaame bereid met de nieuwe gemeente in overleg te tre- den om tot wederzijdse afstemming en versterking te komen. Deze afstemming is nodig aangezien het takenpakket van de gemeente zich uitbreidt en het aantal raakvlak- ken met het landgoedbeheer toeneemt. De Stichting Twickel besteedt veel zorg aan haar monumenten. Dit najaar kreeg het kasteel een schilderbeurt. Foto: j. Mulder Hof van Twente een gemeente Vanaf 1 januari zullen Stad en Ambt Delden, Diepenheim, Goor en Markelo een gemeente gaan vormen: de Hof van Twente. Wat vindt (het bestuur van) de Vrienden van Twickel hiervan? Onze statuten vermelden onder meer dat de vereni ­ ging Vrienden van Twickel zal meewerken aan het in stand houden van de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden van Twickel in brede zin. Dit doel deelt de vereniging met de Stichting Twickel. Daarom lopen onze belangen ten aanzien van de vorming van de gemeente Hof van Twente parallel aan die van het stichtingsbestuur. De vraag is dus of wij de vorming van de gemeente Hof van Twente voor Twickel een positieve of een negatieve ont- wikkeling vinden. De kern van het landgoed Twickel ligt in Twente op dit moment nog in drie gemeentes: Stad en Ambt Delden en Hengelo. In overlegsituaties is dat een nadeel. Na de herindeling blijft het nadeel dat de Stichting voor wat betreft de kern van Twickel nog steeds te maken heeft met meer dan een, nu twee, gemeentes. Het opgaan van Stad en Ambt Delden in een grotere gemeente heeft als voordeel dat een grotere gemeente meer deskundigheid in huis kan hebben over bijvoorbeeld monumentenzorg, natuur en landbouw. Daarnaast is er meer diversiteit in de gemeenteraad, zodat er een bredere belangenafwe- ging kan plaatsvinden. Ook zijn er meer mogelijk- heden om voor ruimtelijke problemen oplossingen te vinden. Uiteindelijk dus wel een positief oordeel, al verandert er voor de Vrienden van Twickel in directe zin eigenlijk niets. Vereniging Vrienden van Twickel