pagina 3 winter 1992

’’Geleidelijke afbrokkeling van gebied voorkomen” Stichting en Vereniging tegen stadsuitbreiding in Woolde De buurschap Woolde staat volop in de belangstelling nu de gemeente Hengelo het gebied mogelijk als uitbrei- dingsgebied voor de stad wil aanwijzen. In het vorige nummer van het Twickelblad werden de gevolgen van- uit diverse invalshoeken op een rijtje gezet. Ook de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twi- ckel widen zich in de discussie mengen. Het standpunt van beide organisaties laat aan duidelijkheid niets te wensen over: handen af van Woolde. Jan Bengevoord van Woolde een beklonken zaak is. Hij vroeg zich af waar wij ons toch druk over maken”, zegt voorzitter ir. Dirk van Ittersum van de Vereniging Vrienden van Twickel. De Vereniging keert zich echter tegen de uitbrei- dingsplannen, omdat het Woolde bij nadere beschou- wing grote historische en landschappelijke waarden bezit. Bebouwing van het gebied vormt bovendien een rechtstreekse bedreiging voor het landgoed Twi ­ ckel aan de andere zijde van de autoweg. ”Het is on- denkbaar dat op den duur Twickel gespaard kan blij- ven als nu geen halt wordt toegeroepen aan de ideeen van de orienteringsnota”, blikt Van Ittersum in de toekomst. Wie uitsluitend met planologische ogen naar de buur ­ schap Woolde kijkt, zou begrip kunnen opbrengen voor de stadsuitbreidingswens van Hengelo gezien de ligging oostelijk van de A3 5. Op de kaart lijkt het ge ­ bied bijna voorbestemd om te worden bebouwd met woningen en bedrijven. ”Bij de presentatie van de orienteringsnota van de gemeente Hengelo sprak ik een raadslid die van oordeel was dat het bebouwen Afbrokkeling De plannen van de gemeente Hengelo vervullen ook de Stichting Twickel met grote zorg. ”Er is nu een- maal een minimale maat nodig om een landschap zijn karakter te laten behouden. Als eenmaal de aan- tasting is begonnen, zal het onmogelijk zijn om op Het Woolde is volgens de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel een waardevoi cultuuriandschap met grote historische waarden.