pagina 3 voorjaar 2007

•‘ ■ *&■.**•♦* v,# A A -..jfc Ruimtelijke visie Twickel Enkele jaren geleden hebben de Stichting Tu/ickel en de Provincie Overijssel een ruimtelijk onderzoek laten uitvoeren naar het herstel van de relatie tussen Delden en Twickel. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een Belvedere-subsidie. Het belangrijkste onderdeel is het plan om de rondweg van Delden beter in te passen en de barrierewerking te verminderen. Het is een kostbaar plan, dat alleen uitvoer- baar is wanneer het een onderdeel vormt van een integrale ruimtelijke visie voor het landgoed. Dat was tevens de aanleiding voor het initiatiefom een tweede Belvedere- studie te starten. Hierover hebben de be- stuurders van de betrokken overheden en de Stichting Twickel op 19 januari overeen- stemming bereikt. Er moet een ruimtelijke ontwikkelingsvisie komen voor het landgoed Twickel in relatie tot zijn omgeving. De bestuurders van de provincie Overijssel, de Regio Twente, de gemeenten Borne, Hof van Twente en Hen- gelo, het Waterschap Regge en Dinkel en de Stichting Twickel hebben dit samen af- gesproken. Het doel van de ontwikkelings ­ visie is het unieke karakter van het land ­ goed te behouden en verder te ontwikkelen. Zowel de kwaliteiten en mogelijkheden van het landgoed zelf als de functies die het landgoed heeft voor zijn omgeving zijn daarbij het uitgangspunt. Bij het opstellen van de visie worden de bevolking en de ver- schillende belangenorganisaties betrokken. Het traject dat zal leiden tot de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor Twickel gaat dit najaar van start. Het landgoed Twickel is uniek. Niet alleen door zijn omvang en zijn cultuurhistori- sche en landschappelijke waarden. Maar 00k door zijn ligging tussen de drie plaat- sen Delden, Borne en Hengelo. Deze unie ­ ke positie biedt zowel bedreigingen als kansen voor het landgoed in relatie tot zijn omgeving. Daarom is het belangrijk dat er een breed gedragen visie komt op de ruim ­ telijke ontwikkeling van Twickel waarin de belangen van alle partijen in het gebied in- tegraal worden betrokken. Deze visie wordt opgesteld in opdracht van de provincie, de gemeenten, het waterschap en de Stichting Twickel onder voorzitterschap van de Over- ijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk (ruim- te en milieu). Sleutelwoorden voor de ontwikkelingsvisie zijn: behoud en versterking van de cultuur- historische, landschappelijke en ecologi- sche waarden van Twickel in samenhang met het creeren van nieuwe kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. De bestuurders hebben afgesproken dat de ontwikkelingsvisie in elk geval oplossingen moet bieden voor een aantal concrete vraagstukken. Zo vragen de ontwikkelingen in de randzones tussen het landgoed en de omliggende plaatsen om een goede onder- linge afstemmingen ruimtelijke inpassing. Versterking van de herkenbaarheid van de grenzen van het landgoed is daarbij van belang. Daarnaast vraagt herstel van de his- torische relatie van het landgoed met Del ­ den om vermindering van de barrierewer ­ king van de bestaande infrastructuur. De geplande inrichting van de ecologische hoofdstructuur en het herstel van een na- tuurlijk watersysteem moeten plaatsvinden met behoud van de cultuurhistorische kwa ­ liteiten en het kleinschalige agrarische land- schap. De ontwikkelingen in de landbouw vragen om een visie op de toekomst met perspectief voor de landbouw als een van de economische dragers van het gebied. Ook wordt bekeken hoe de recreatieve func- tie van het landgoed kan worden versterkt om aan de recreatiebehoefte vanuit de om ­ liggende steden invulling te geven. De insteek, die wordt gekozen bij het op ­ stellen van de ontwikkelingsvisie, sluit aan bij de Rijksnota Belvedere, omdat het gaat om een ontwikkelingsgerichte aanpak met behoud en versterking van de cultuurhisto ­ rische kwaliteiten als uitgangspunt. Daarom zal voor het opstellen van de visie subsidie worden aangevraagd bij het Rijk in het ka- dervan de Belvedere-regeling. A. H. Schimmelpenninck De Rondweg in Delden direct achter het kasteel. /