pagina 3 najaar 2012

Landgoederen: kampioenen van Dat landgoederen duurzaam zijn hoeft eigenlijk geen betoog. Twickel heeft alsfamiliebezit al heel wat eeuwen getrotseerd en door de stichtingsvorm kan dit nog long voortgezet worden. Landgoederen waren ook op een andere manier duurzaam lang voor dit begrip was uitgevonden. Net als de meeste lokale gemeenschappen waren landgoederen bijna geheel zelfvoorzienend. Door gebrek aan transportmogelijkheden was men aangewezen op datgene dat men zelf kon produceren. Dat leverde een boeiend land- schap op met een enorme variatie aan gewassen. Die gewassen waren nodig voor voedsel van mens en dier maar ook voor verlichting (plantaardige olie), kleding (vlas) etc. Het grote nadeel was wel dat bij tegenvallende oogsten direct hongers- nood dreigde. Ook verdween in de loop van de Middeleeuwen bijna al het bos uit Nederland. We leven nu in een totaal andere tijd waar- in we nog nooit zo welvarend waren maar waarin het transport van goederen (en mensen) over de wereld en dus ook de onderlinge afhankelijkheid extreme proper ­ ties hebben aangenomen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van fossiele brandstoffen. We realiseren ons al een paar decennia dat dit niet erg duurzaam is maar doen er nog te weinig aan. Het is de kunst om onze samenleving duurzamer te maken zonder al te veel prijs te geven van onze welvaart. Als landgoedbeheerder kunnen we daar een voorbeeldfunctie in vervullen. Dat doen we bijvoorbeeld door oude gebou- wen te renoveren in plaats van af te breken, hout uit eigen bos te verzagen en voor het onderhoud te gebruiken, de centrale verwarming van het kasteel te stoken met resthout uit het bos, bewoners uit de omgeving brandhout te laten verza- melen enzovoort. Onze pachters stimule- ren wij hun bedrijven grondgebonden te maken zodat de afhankelijkheid van voer van overzee zo klein mogelijk is en er geen mestoverschotten ontstaan. Door goede verkaveling hoeven ze minder kilometers te rijden. Zo zijn er nog wel meer voorbeel- den te noemen. Het zou mooi zijn landgoederen te gebrui ­ ken voor lokale energieopwekking. Naast zonnecellen is te denken aan biomassa, aardwarmte en wind- en waterkracht. Wees gerust, behoud van het landschap staat bij Twickel voorop. Albert Schimmelpenninck Provincie Zuid Holland maakt verkeerde keuze De Rijnlandroute, een nieuwe provinciale weg tussen Katwijk en Voorschoten, zal wor ­ den aangelegd door de polders tussen Wassenaar en Leiden. Dit heeft Provinciale Staten van Zuid Holland eind juni besloten. Het besluit is genomen ondanks breed verzet van de plaatselijke bevolking en van de beheerders van het fraaie groene ge- bied waarin verschillende historische buitenplaatsen liggen. In het vorige Twickelblad is uiteen gezet welke bezwaren er tegen dit trace bestaan en welke alternatieven er zijn. De Stichting Twickel is erg ongelukkig met het besluit en zal de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen zeker benutten.