pagina 3 najaar 2010

Onlangs bracht de Twentsche Courant Tubantia bet nieuws dat het landgoed Twickel binnenkort een eigen MountainBike(MtB)-route krijgt. Is het wel de taak van de Stichting Twickel om mee te werken aan een route voor een groep sporters? Na rijp beraad hebben we inderdaad besloten hieraan mee te werken maar wel onder strikte voorwaarden. Volgens de statuten uit 1953 zijn de bossen van het landgoed Twickel opengesteld voor “bona-fide wandelaars”. In de praktijk konden 00k fietsers er terecht. In die tijd was hetfenomeen MtB nogonbekend. Pas rond 1990 kwam deze sport op. Aanvanke- lijk dachten wij aan een hype die wel weer over zou gaan. Het bleek toch een blijvertje en in de directe omgeving van het landgoed Twickel zijn ertegenwoordig vele honderden beoefenaars. Voor wandelaars is de plotselinge con- frontatie met een groep MtB-ers niet zo plezierig. Paden zijn soms te smal en intensief gebruik door MtB-ers leidt tot kuilen en plassen. Onze eerste reactie was om het gebruik van paden door fietsers te beperken. Immers, juridisch gezien kan je geen onderscheid maken tussen een MtB- er en een andere fietser. Daarmee was het probleem niet opgelost want de vele beoe ­ fenaars uit de omgeving bleven aandringen op een goede route waar ze hun sport zonder anderen te storen zouden kunnen uitoefenen. Ongeorganiseerde MtB-ers bleven de wandelpaden kapot rijden. Ook werd er op gewezen dat deze sport gezond en milieuvriendelijk is. Daar waren we uit- eindelijk gevoelig voor. Toen de Regio Twente zich garant stelde voor de aanleg en het onderhoud van een speciale MtB- route, bleef alleen nog de vraag over waar deze route dan precies zou moeten komen. Ook daarover zijn we het eens geworden. De aanleg van de 70 km lange route zal dit najaar plaatsvinden. De route voIgt bestaande zandwegen, afgewisseld door zo’n 10 km speciaal aangelegde singletracks. Intensief gebruikte wandelgebieden en kwetsbare natuurterreinen worden zoveel mogelijk gemeden. Het beheer zal worden ondergebracht bij de plaatselijke wieler- sportverenigingen. Ook dat vinden wij een mooi principe. Wij gaan er van uit dat met de aanleg van de MtB-route deze groep sporters een goede voorziening wordt geboden zodat zij elders andere recreanten niet langer in het vaarwater zitten. Albert Schimmelperwinck Bewegwijzering van een MtB-route op landgoed Hof te Dieren.