pagina 3 lente 2004

Stimuleringsprijs naar pachter Luttikhedde Een andere manier van boeren AI drie generaties wordt het erve Bokdam bewoond door de familie Luttikhedde. Erve Bokdam is een typische Twickel-boerderij op een schitterende plek halverwege Delden en Borne. J an Luttikhede had hier tot voor kort een gangbaar agrarisch bedrijf met melkvee, jongvee en varkens. Omdat een dergelijk kleinschalig bedrijf tegenwoor- dig moeilijk rendabel is te maken heeft zoon Andre beslo- ten het bedrijf op een nieuwe leest te schoeien. De MRIJ-koeien van zijn vader houdt hij niet meer voor de melk maar als zoogkoeien. Andre Luttikhedde. Hij heeft het bedrijf omgevormd naar een extensief vleesveebedrijf. Dat sluit goed aan op de wensen van Twickel die de aangrenzende weilanden van de Azelermeen een natuur-en landschapsgerichte functie wil geven. Bovendien kan Andre zodoende profiteren van beheersvergoedingen die de overheid voor het extensieve beheer beschikbaar stelt. Voor de zoogkoeien en de bijbehorende kalveren is een nieuwe stal gebouwd volgens het beproefde ‘potstal’-sys- teem. Het vee staat hier op stro dat regelmatig vers gestrooid wordt. Na de winter heeft zich een dikke laag ouderwetse stromest gevormd dat een prachtige bemes- ting voor het land is. Op de vroegere deel woont tegen- woordig Andre met zijn vriendin. De veranderingen op het erve Bokdam bleven niet onopgemerkt: Onlangs ontving de familie Luttikhedde een gedeelde tweede prijs. Deze stimuleringsprijs is uitge- loofd in het kader van het Jaar van de Boerderij 2003. De prijs beloont agrarische ondememers in Overijssel of Gelderland die bij het vernieuwen en aanpassen van hun bedrijf of erf aan nieuwe bedrijfseconomische ontwikke- lingen verder kijken dan hun erf groot is. De jury was van oordeel, dat de familie Luttikhedde een zeer bewuste keuze had gemaakt voor een andere manier van boeren. “De koppeling tussen bedrijf en natuur is haast vanzelfsprekend; het een gaat in het ander over. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de weilanden rand ­ om, waar de koeien in de schaduw van goed geconser- veerde boomgroepen liggen te herkauwen. Het geheel wordt als idyllisch en harmonieus bestempeld, terwijl het uitgangspunt is, dat ook op deze wijze een agrarisch bedrijf rendabel is te maken. De boerderij, een karakteristieke landgoedboerderij, harmonieert met de omgeving door de authentieke stallen. De aanpassingen van tuin en erf zullen in stijl worden uit- gevoerd. Het onderhoud van het landschap met voor deze omgeving typerende elementen als groepen oude bomen en houtwallen, valt op en wordt hoog gewaardeerd. De bewoners hebben begrepen wat het wonen op een waarde- vol erf goed vraagt. Aanpassingen zijn steeds in goed over ­ leg tussen pachter en verpachter gebeurd en dat leidt tot een fraai resultaat”, aldus het door de jury samengestelde rapport. Albert Schimmelpenninck De koeien staan op een dikke laag stro. Foto H. Schuurman.