pagina 3 lente 1993

Pachterscommissie behartigt belangen van landbouw op landgoed De pachterscommissie ert de Stichting Twickel achter de bestuurstafel tijdens de jaarlijkse pachtersbijeenkomst. V.l.n.r.: E. Breteler (penningmeester pc), B. Truitman (secretaris pc), J. Horstman (voorzitter pc), G. Boreei (voorzitter st), H. Gierveld (assistent- rentmeester st) en A. Schimmelperminck (rentmeester st). Foto: John Mulder. "Twickel heeft gezonde landbouw met toekomstmogelijkheden nodig" De pachterscommissie van Twickel behartigt de belan ­ gen van de 75 pachtboeren op het landgoed. Zo’n vijf keer per jaar wordt door de commissie met de land- goedeigenaar – de Stichting Twickel – overleg gevoerd. Daarbij worden concrete problemen besproken, maar wordt ook van gedachten gewisseld over de toekomst van de landbouw op het landgoed. Jan Bengevoord De commissie werd begin jaren tachtig opgericht en bestond aanvankelijk uit afgevaardigden van de drie standsorganiasties ABTB, CBTB en OLM. Sinds eni- ge jaren wordt het bestuur rechtstreeks verkozen tij ­ dens de jaarlijkse pachtersvergadering. ”De achtergrond van de kandidaten, zoals het lidmaat- schap van een bepaalde standsorganisatie, speelt daarbij geen rol. Wei streven we naar een zekere ver- deling over het Twickel-gebied”, zo vertellen de vijf bestuursleden, Jan Horstman (voorzitter), Wim Wes (vice-voorzitter), Barend Truitman (secretaris), Eric Breteler (penningmeester) en Gerard Hofstede (lid). Een aantal praktische zaken waren indertijd de aan- leiding tot oprichting van de pachterscommissie. Het ging daarbij onder meer om het spuiten van sloten en het plaatsen van afrasteringen langs houtwallen. ”Nu vergaderen we vier tot vijf keer per jaar met de rent ­ meester, assisistent-rentmeester en de bosbaas. De agenda wordt in gezamenlijk overleg samengesteld. Natuurlijk komen we als pachterscommissie af en toe ook wel afzonderlijk bijeen wanneer daartoe aanlei- ding bestaat”, aldus het bestuur. Landbouwbelang De pachterscommissie behartigt het landbouwbelang op het landgoed, waarbij wordt gestreefd naar goed overleg want ook de andere belangen – zoals natuur