pagina 3 herfst 1994

Recreatieplan wil terrugdringing van gemotoriseerd uerkeer Stichting Twickel wil rustige vormen van recreatie op landgoed alle ruimte bieden Het landgoed Twickel heeft de recreant veel te bieden. Het landgoedkarakter geeft het in combi- natie met het licht glooiende afwisselende Twentse landschap, een bijzondere uitstraling. De ligging dicht bij de Twentse Stedenband geeft Twickel een functie als ,,recreatief uitloopge- bied”. Om deze recreatie in goede banen te leiden heeft de Stichting Twickel een recreatieplan opgesteld. Albert Schimmelpenninck verkeer op de vele bestaande wegen is sterk toegenomen. Ook is het aantal recreanten op het landgoed enorm gegroeid; deze verplaatsen zich bovendien niet alleen wan- delend en fietsend maar ook met motoren, mountainbikes en paarden. Nieuwe vormen van recreatie zijn opgekomen zoals trimmen, puzzeltochten, lange afstandswandeltoch- ten en nachtelijke droppings. Het landgoed telt een toene- mend aantal bezienswaardigheden, vooral nabij kasteel Twickel waar veel recreanten op af komen. De meest opvallende ontwikkeling is misschien wel de enorme groei van het aantal auto’s waardoor recreanten overal makkelijk en snel kunnen komen. In de statuten van de stichting uit 1953 staat: „Het doel van de stichting is Twickel als natuurreservaat en cultuur- monument voor wandelaars, natuurvrienden en kunstmin- nenden in stand te houden”. Rustige vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen worden dus toegejuicht. Sinds 1953 is er echter veel veranderd: de steden zijn sterk uitgebreid, nieuwe (snel)wegen zijn aangelegd en het Om te voorkomen dat mooieplekjes op het landgoed, zoals de Noordmolen op drukke dagen vol staan met auto wil de Stichting Twickel gemotoriseerd verkeer op het landgoed weren. Fietsers en wandelaars krijgen daarentegen alle ruimte. Foto: J. Mulder Rust waarborgen Het stichtingsbestuur meent dat al deze ontwikkelingen in goede banen moeten worden geleid om te voorkomen dat natuur en landschap te veel in de knel zouden komen. De rust ook voor de bewoners van het landgoed moet gewaar- borgd blijven. In principe zullen rustige, bij het waardige karakter van Twickel passende vormen van recreatie gesti- muleerd worden. Anderzijds zal getracht worden massale en minder gewenste vormen van recreatie zoveel mogelijk te weren of tenminste zo goed mogelijk te reguleren. In een gebied als Twickel moet de recreatie zich aanpas- sen aan de aard van het gebied en niet omgekeerd. Recreatie wordt dus gezien als een kwestie van medegebruik. Hierbij beseft het bestuur heel goed dat de maatschappelijke behoefte aan openluchtrecreatie groot is. Tegemoetkomen aan deze behoefte is onontbeerlijk voor het goed functio- neren van het landgoed en voor het scheppen van een maat- schappelijk draagvlak voor het voortbestaan van het land ­ goed. Zoneringsplan Gebaseerd op deze uitgangspunten heeft het adviesbu- reau Lorzing Keysers & Van Riel een zoneringsplan opge ­ steld. Alvorens dit plan op te stellen heeft men in kaart gebracht waar de recreatieve druk het grootst is en waar de kwetsbaarste natuurterreinen liggen. Ook is gekeken naar de bestaande ontsluiting en ligging van parkeerterreinen en bezienswaardigheden. Vervolgens is het gebied verdeeld in verschillende zones: l.Kasteelzone Het hart van het landgoed. Rond het kasteel liggen ver ­ schillende bezienswaardigheden zoals de tuinen, parkbos, schaapskooi en museumboerderij. In de kasteelzone is het beleid gericht op stimulering van bezoek door het gei resseerde publiek. Het gebruik van de auto zal binnen deze zone ontmoe- digd worden door langs de rand voldoende parkeergele- genheid aan te bieden.