pagina 3 lente 1991 tijdschrift

Stichting Twickel en Vereniging Vrienden van Twickel slaan handen ineen ”Stichting en ’Vrienden’ hebben beide het beste met Twickel voor” Na een periode van overleg en diepgaand beraad bin- nen de besturen van de Stichting Twickel en de Vereni ­ ging Vrienden van Twickel ging dit voorjaar de kogel door de kerk. Beide organisaties besloten ge/amenlijk voor een proefperiode van twee jaar een blad uit te ge- ven over de historie, beheer en toekomst van een van de grootste en meest veelzijdige landgoederen in Neder ­ land: Twickel. Voorzitter jhr. mr. Geert Frans Boreel van de Stichting en voorzitter ir. Dirk van Ittersum van de ’Vrienden’ zijn ingenomen met deze stap. Een inter ­ view met beide voorzitters over het nieuwe Twickelblad en de toekomst van Twickel als ’’levend landgoed” in het hartje van Twente. waarin je kunt laten zien dat er keuzes moeten worden ge- maakt bij het beheer van het landgoed”, licht Boreel de motieven van de Stichting bij de totstandkoming van het Twickelblad toe. De leden van de Vereniging Vrienden van Twickel stemden uiteindelijk toe in het uitgeven van een gezamenlijk blad waarbij het Twickelbulletin zou verdwijnen. ”We zijn tot de conclusie gekomen dat het te gek is om twee bladen over Twickel uit te geven. Het stemt ons tot genoegen dat we, ondanks meningsverschillen over bepaalde onderwerpen, dit blad gezamenlijk gaan uitgeven. We hopen tevens dat het de basis zal vormen van een betere communicatie tus- sen Vrienden en Stichting, waarbij we overigens niet op de stoel van de Stichting willen gaan zitten”, zegt Van It ­ tersum. Onafhankelijkheid Jan Bengevoord Beide organisaties zijn niet over een nacht ijs gegaan alvo- rens het besluit tot het uitgeven van een gezamenlijk blad werd genomen. De Stichting Twickel, sinds 1957 beheerder van het landgoed, voelde de behoefte aan een tijdschrift dat gelegenheid bood haar inspanningen en standpunten over het voetlicht te halen. De ’Vrienden’, al jarenlang kri- tische volgers van de ontwikkelingen op het landgoed, be- zaten daarentegen al een blad in de vorm van het Twickelbulletin. ”Als beheerder van het landgoed ben je gedwongen beslui- ten te nemen, waarbij je verschillende belangen in het oog moet houden. Dat roept soms zeker ook kritiek op. Ons probleem is echter dat we door het ontbreken van een eigen blad niet uiteen kunnen zetten welke motieven aan een be- paald besluit ten grondslag liggen. Dat deed bij ons de be ­ hoefte ontstaan aan een blad voor een breed publiek Ontmoeting in de Oranjerie op Twickel. Voorzitter Van Ittersum (links) van de Vereniging Vrienden van Twickel en voorzitter Boreel van de Stichting Twickel. De ’Vrienden’-voorzitter benadrukt dat de Vereniging haar onafhankelijke positie niet zal opgeven. ”Het verschil in opvattingen zullen we niet onder tafel vegen. Onze leden verwachten dat we de natuur- en landschapswaarden van Twickel ook in de toekomst zullen blijven verdedigen. We hopen echter dat dit gezamenlijke blad zal bijdragen tot een betere dialoog. In het verleden namen we vaak allebei een standpunt in, werden de hakken in de grond gezet en zo hard mogelijk getrokken. Dat kan veranderen, zonder dat we onze onafhankelijkheid opgeven”. De Stichting Twickel hecht tevens waarde aan een goede communicatie met de tallozen die Twickel een warm hart toedragen. ”We zijn natuurlijk een Stichting die formeel geen verantwoordelijkheid hoeft af te leggen. Het behoud van Twickel is echter een kwestie van denken op lange ter- mijn. Je kweekt alleen een bestaansrecht als het beheer van Twickel aanvaardbaar is voor de omgeving. Besturen vanuit een ivoren toren draagt daartoe op langere termijn niet bij. Het kan zelfs schadelijk zijn”, aldus Boreel. Overeenkomsten Terwijl de verschillen – zoals in het recente verleden over de aanleg van een golfbaan of bouw van een rentmeesters- huis – niet met de mantel der liefde worden toegedekt, er- kennen Boreel en Van Ittersum volmondig dat er tussen beide organisaties op hoofdlijnen overeenstemming bestaat. ’’Beiden hebben het beste met Twickel voor en dat is de basis voor een goede samenwerking”, constateert Bo ­ reel. ”De voordelen van meer communicatie zijn veel gro- ter dan de nadelen. Natuurlijk zal er iets van het mysterieuze van Twickel verdwijnen, maar is dat een na- deel?” Van Ittersum: ”De verhouding tussen de Stichting en Vrienden is in de loop van de jaren verbeterd. We komen dichter tot elkaar. We hebben een eigen plaats op het land ­ goed verworven. Die wordt in toenemende mate gerespec- teerd. Samenwerking kan op tal van punten juist positief uitpakken. We vinden op dit moment ook wel degelijk steun bij de politiek. Zo hebben we het Bornsebeekplan