pagina 27 herfst 1999

Ronde tafel conferentie tot 29 oktober Openstelling Tuinen van Twickel. Openings- tijden ma. tot en met vrij. van 11.00 – 16.30 uur. De kassa sluitom 15.30 uur. De moestuin van Twickel is open tot 26 novem- ber. Openingstijden op wo. en vrij. van 13.30 – 16.00 uur. 18 augustus Openstelling park Hof te Dieren in het kader van de fietsvierdaagse. Openingstijden van 18.00 – 22.00 uur. 5 September Moestuindag op Twickel. 11 September Open Monumentendag met fiets- en wandelrou- tes langs “Monumentaal Groen”. Openstelling monumen- ten van 10.00 -16.30 uur. 17 September Jaarlijkse kasteelbezichtiging voor de leden van de vereniging Vrienden van Twickel. De leden ontvangen hierover nader bericht. 10 oktober Herfstwandeltocht Folkloristische Dansgroep Midden Twenthe. 18 november Lezing door Sanny de Zoete “Waarom het linnen van Twickel zo bijzonder is”, 20.00 uur in’t Hoogspel, Delden. In de convocatie aan de leden stond abusievelijk 8 november vermeld. Het stichtingsbestuur heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een conferentie met bestuurders van Rijk, Provincie, gemeentes en het waterschap. De bedoeling is te komen tot afspraken over de toekomst van het landgoed Twickel. Als het aan het stichtingsbestuur ligt zal het behoud van het landgoed als cultureel erfgoed maar -zeker zo belangrijk- als ‘groene long’ bij de Twentse Stedenband een veel centralere rol moeten spelen dan tot nu toe. In de voorgaande nummers van het Txvickelblad is geconstateerd dat het landgoed Twickel in de afgelopen eeuw ruim 10% van het areaal is kwijtgeraakt aan stadsuit- breiding, wegenaanleg enz. Tegelijkertijd is een sterke ver- snippering opgetreden door de aanleg van nieuwe infra- structuur en het veel intensievere gebruik van bestaande wegen. De plannen voor de komende twintig jaar geven nog een aanzienlijke versnelling van de aantasting te zien. Het valt op dat iedere Twentse bestuurder de waarde van het landgoed onderschrijft. De Commissaris van de Konin- gin de heer Hendrikx spreekt in dit verband zelfs van Twic ­ kel als “kroonjuweel”. Zodra echter een indi vidueel uitbreidingsplan, spoorlijn etc. deels op het landgoed is geprojecteerd vindt men het landgoedbelang toch weer ondergeschikt. Het optreden van de overheid is bovendien verbrokkeld door de vele gemeenten en overheidsdiensten waarmee de Stichting te maken heeft. Ook lijkt men niet altijd op de hoogte van de betekenis van het landgoed als cultuurhistorische eenheid. Het stichtingsbestuur wil af van het verbrokkelde ad hoc beleid waardoor het landgoedbelang steeds meer in het gedrang komt. Daarvoor in de plaats wenst het bestuur afspraken te maken voor het gehele gebied voor een lange termijn. Dit tracht het bestuur te bereiken met de Ronde tafel conferentie. A.H. Schimmelpenninck Ooievaars op het Hof te Dieren. Tijdens het A.N.W.B. landgoedkamp van 1996 is een ooivaarspaal geplaatst. In de twee daarop volgende jaren zijn er nieuwsgierige bezoekers geweest die het nooit tot broeden hebben gebracht. In maart 1999 was het dan zover. De paal is in gebruik genomen. Er zijn vier jongen geboren waarvan er weldra twee overleden. De andere twee zijn begin juli uitgevlogen, een ervan is waarschijnlijk verongelukt. De ouders zijn waakzaam over hun laatste jong. De jonge ooievaar slaapt op het nest terwijl vader en moeder de wacht houden. Foto: R. Blom.