pagina 26 zomer 1997

orte berichten Lezing over boerenbedrijf “Wat moet ik nu doen om het bedrijf op Twickel in de toekomst levensvatbaar te houden?” Dit was de titel van een inleiding gehouden door de heer Schuldink van OLM accountants op de jaarvergadering van de pachters die op 8 april werd gehouden. Als uit- gangspunt voor zijn betoog ging de heer Schuldink uit van een min of meer gemiddeld Twickelbedrijf met een melk- quotum van 300.000 kg en daarnaast 200 mestvarkens, als- mede een grondareaal van 30 ha. Aan de hand van finan- ciele cijfers liet Schuldink zien dat een dergelijk bedrijf onder gemiddelde omstandigheden op dit moment een positief rendement laat zien. Er komen echter een aantal ontwikkelingen op ons af, waardoor het rendement in de komende vijf jaar negatief wordt. De ondernemer moet zich dus afvragen: “wat kan ik nu doen om deze tendens om te buigen”. Hierbij moet hij in de eerste plaats kijken naar de finan ­ cier consequenties van de verschillende te nenten maatre- gelen. Allereerst moet hij bekijken waar nog geld te bezui- nigen is, bijvoorbeeld door een optimalisatie van de bedrijfsvoering, verbetering van de verkaveling, vermin ­ dering van mechaniseringskosten of het aanhouden van minder jongvee. Ook zal de pachter het grondgebruik moe- ten optimaliseren om zo efficient mogelijk om te kunnen gaan met de mineralen. Hierdoor kunnen mineralenheffin- gen beperkt blijven. Vergroting van het inkomen door uitbreiding van het melkquotum is een diepte investering die pas op langere termijn kan renderen. Uitbreiding van het aantal varkens- plaatsen is in veel gevallen niet rendabel gezien de hoge investering per dierplaats. Naast schaalvergroting ziet Schuldink voor de pachters op Twickel ook mogelijkhe- den om neveninkomsten te genereren. Bijvoorbeeld door het zelf produceren van landgoedproducten zoals kaas, zuivel, vlees etc. Ook kan men denken aan een aanvullend inkomen uit het onderhoud van natuur en landschap of het aanbieden van logies accomodatie. Hierbij merkte Schuldink nog op dat door het relatief grote aantal opvol- gers de mogelijkheden van schaalvergroting op het land- goed beperkt zijn. Het betoog van Schuldink maakte indruk op de goed bezochte vergadering. Aan de hand van vragen werd nog geruime tijd gediscussieerd over de toekomst van de agra- rische sector en het beleid van de Stichting Twickel in dit opzicht. Een belangrijk discussiepunt hierbij was de toe ­ komst van de varkens- en pluimveehouderij op het land- goed. Bodemsanering Dieren Onlangs is een begin gemaakt met een grote sanerings- operatie van het Twickelterrein in Dieren waarop vroeger het tram- en later busstation gelegen was. De vervuiling blijkt vele meters diep de grond in te zijn gedrongen zodat ook het grondwater vervuild is. De sanering is een voor- waarde alvorens dit terrein kan worden bestemd voor de nieuwbouw van een school. Aanleg nieuwe voetpaden Het wandelen langs de weg Borne – Delden, maar ook langs de Twickelerlaan richting Azelo is gevaarlijk en niet altijd aangenaam. Om hier verbetering in aan te brengen zijn smalle wandelpaden aangelegd, parallel aan deze twee wegen. De Rotaryclub Delden – Borne heeft zich nuttig gemaakt om hierbij de helpende hand te bieden. Zo werden veel takken en opslag verwijderd en diverse bruggen over sloten aangelegd. De paden zullen met pinksteren klaar moeten zijn omdat zij ook deel uitmaken van de wandel- routes die opgenomen zijn in het boekje Twickel, langs paden en lanen (zie elders in dit blad). Het nieuw e wandelpcut kings de Tw ickelerlaan. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Waterschap legt stuwen aan De Twickelervaart is in de 18e eeuw gegraven dwars door de stuwwal waarop ook de Deldeneres ligt. De vaart was bestemd voor de scheepvaart en daartoe uitgerust met een tweetal schutsluizen nabij de camping Westerholt. Nadat de scheepvaartfunctie teloor was gegaan zijn de schutsluizen in de 19e eeuw afgebroken. Hierdoor was het waterpeil in de Twickelervaart sterk gedaald. Dit had weer een verdrogend effect op de omliggende natuurterreinen zoals het Schijvenveld. Om de oorspronkelijke situatie te herstellen heeft het Waterschap Regge en Dinkel op ver- zoek van de Stichting Twickel een tweetal stuwen aange ­ legd. Een daarvan is goed te zien vanaf de weg Delden- Bornerbroek. De stuwen zijn zodanig geconstrueerd dat deze voor vissen te passeren zijn. Inmiddels is de grond- waterstand in de omgeving van de Twickelervaart behoor- lijk gestegen. A.H. Schimmelpenninck