pagina 26 herfst 1994

KORTE BERICHTEN Golfbaan Na jarenlange discussies en voorbereidingen heeft de gemeenteraad van Ambt Delden op 21 juli haar goedkeu- ring gehecht aan de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de aanleg van een golfbaan bij hoeve De Haar. Na verschillende aanpassingen van het plan in het verleden waren er nog alleen bezwaren over van buurtbewoners. Met het Landbouwschap werd overeenstemming bereikt. Door een verschuiving van het plangebied in westelijke richting kon tegemoet worden gekomen aan de bezwaren vanuit de natuur en milieu organisaties. Het nieuwe golfterrein zal een directe toegang krijgen vanaf de provinciale weg Delden-Almelo. Het besluit van de gemeenteraad, dat slechts met 1 stem tegen werd geno- men, betekent nog niet dat direct met de aanleg kan worden begonnen. Eerst zal de Provincie het bestemmingsplan nog moeten goedkeuren. Ook zijn er nog beroepsmogelijkhe- den voor degenen die eerder bezwaar hebben gemaakt. Dit alles betekent dat op z’n vroegst begin 1995 met de aanleg kan worden begonnen. Milieuonderzoek Zoals in het vorige Twickelblad werd aangekondigd zal een milieuonderzoek worden uitgevoerd op het landgoed Twickel. Dit onderzoek zal plaatsvinden in opdracht van de Stichting Twickel en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Provincie Overijssel. De pach- terscommissie speelt hierbij een belangrijk rol; de leden van de pachterscommissie zullen alle actieve pachters op het landgoed bezoeken om de nodige gegevens te verza- melen. De Heidemij zal de diverse berekeningen uitvoe- ren. Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op de ammoniak problemen die op en rond het landgoed Twickel spelen. Zo zal worden onderzocht welk gedeelte van de ammoniak afkomstig is van de bedrijven die op het landgoed geves- tigd zijn en welk gedeelte van buiten het landgoed afkom ­ stig is. De ammoniakemissie zal worden berekend zoals deze nu is maar ook zoals deze was in 1980 en zoals deze naar verwachting zal zijn in het jaar 2000 en 2010. Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre nog aanvullende maatregelen nodig zijn om de landelijke milieudoelstelling te halen. In juli zijn een viertal informatieavonden georganiseerd voor de pachters op het landgoed. Het overgrote deel van de pachters stelt zich positief op en is bereid om de beno- digde gegevens te verstrekken, onder voorwaarde dat de vertrouwelijkheid voldoende gewaarborgd is. de hoogste delen zullen op een natuurlijke wijze begroeid raken. Hierdoor ontstaat een afwisselend gebied van water, moeras en hoogtes. Het is het eerste natuurontwikkelings- project dat binnen de grenzen van het bezit van Twickel gestalte gaat krijgen. Pachterscommissie Op 27 juli vond een ontmoeting plaats tussen de pach ­ terscommissie en het stichtingsbestuur. Gezamenlijk werd een fietstocht gemaakt over de Deldeneres en een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie Hietbrink. Een aantal actuele zaken werden besproken zoals een plan tot herverkaveling van de Deldeneres; hierdoor kunnen de agrarische bedrijven die toekomst hebben hun bedrijfsop- pervlakte vergroten en de grond dichter bij de boerderij krijgen. Ook werd gesproken over het uit te voeren milieu ­ onderzoek. Vanuit de pachterscommissie werd er voor gepleit hier en daar percelen te kunnen vergroten in verband met de steeds groter wordende machines. Het stichtingsbestuur heeft begrip voor deze wens, maar zal in de meeste geval- len kiezen voorbehoud van het kleinschalige landschap. In verband met overheidsplannen zal in de toekomst nog heel wat landbouwgrond nodig zijn. Voorbeelden zijn het plan van het waterschap voor de aanleg van een inundatie- gebied in Woolde en verschillende gebieden waar land ­ bouwgrond zal worden omgezet in natuurterrein. Zowel de stichting als de pachterscommissie menen dat hieraan alleen kan worden meegewerkt als er bevredigende oplos- singen worden gevonden voor de agrarische bedrijven. Gezien de grote druk op de grond in Twente zou dit kunnen inhouden dat bedrijven verplaatst zullen worden naar een ander landgoed van de stichting. Landgoedkampen De ANWB heeft in de afgelopen zomervakantie weer landgoedkampen georganiseerd op de landgoederen Twickel en Hof te Dieren. De deelnemers, meestal gezin- nen, kamperen twee weken op een prachtige locatie waar dit anders nooit mogelijk zou zijn. In ruil hiervoor verricht- ten zij ‘s ochtends allerlei werkzaamheden op het land ­ goed. Zo werd in Dieren de fundering blootgelegd van het Koetshuis dat in 1945 werd opgeblazen. Verder werd een kelder geschikt gemaakt als vleermuizenverblijf, werden broedhopen voor de ringslang aangelegd, en werd er gesnoeid en gehooid. Het meest opvallende werkstuk op Twickel was de her- bouw van het prieel in de voormalige rozentuin. Het is een goede aanleiding dit gedeelte van het Twickelpark te bezoeken. Natuurontwikkeling Geldersche Waard Herdenking Theo Dobbe Het stichtingsbestuur heeft beslotenom een aanvraag in Op 5 September 1944 werd de landelijk bekende ver- te dienen voor het natuurontwikkelingsproject Kleine zetsman Theo Dobbe in het park te Dieren omgebracht door Geldersche Waard bij Zevenaar. De bedoeling is dat dit SS-ers. Eerder die dag werd hij tijdens een actie aangehou- gebied wordt omgevormd van weidegrond tot natuurge- den. Om dit feit te herdenken is op 5 September j.l. een bied. Dit zal gebeuren door het weghalen van de bovenste gedenkteken geplaatst ongeveer op de plaats waar Theo laag klei, waardoor het maaiveld verlaagd wordt en een Dobbe werd doodgeschoten. veel sterker relief ontstaat dan op dit moment. De lagere Het initiatief hiertoe werd genomen door de delen van dit gebied zullen permanent onder water staan en Belangenvereniging Dieren e.o. Ruim 100 belangstellen-