pagina 24 winter 1994

Vereniging vrienden van Twickel Van de bestuurstafel gevonden het secretariat over te nemen. De heer Hoekstra blijft lid van het bestuur en is bereid als tweede secretaris op te treden. Vanaf 1 januari 1995 zijn er geen abonnementen meer mogelijk op het Twickelblad. De abonnnementhouders is er op gewezen dat zij het Twickelblad kunnen blijven ont- vangen door lid te worden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Op dit moment hebben reeds 42 abonnees zich als lid aangemeld. Wij willen deze nieuwe leden van harte welkom heten in onze vriendenkring en wij hopen velen van hen te ontmoeten bij onze activiteiten en bijeenkom- sten. Het bezoek van de Vrienden aan het kasteel vond plaats op 16 September j.l. Elders in dit blad wordt hieraan uitge- breid aandacht besteed. Hoewel het weer tegenzat kan toch worden teruggezien op een bijzonder geslaagde middag. Het was alleen jammer dat een aantal leden dat een uitno- diging had ontvangen niet is komen opdagen. Dit te meer omdat velen die zich hadden aangemeld moesten worden teleurgesteld. Deze laatste categorie zal bij het volgende kasteelbezoek voorrang krijgen. Wij willen alien die aan het kasteelbezoek van 16 September hebben meegewerkt – personeel en vrijwilligers van Twickel, alsmede de activi- teitencommissie – van harte dank zeggen. Op 25 oktober j.l. vond in het Hoogspel de presentatie plaats van het recreatieplan van Twickel. Met dit plan, dat beoogt de recreatie op het landgoed in goede banen te lei- den, wil de Stichting de discussie met overheden en ande- re belanghebbenden openen, om de doelstellingen van dit beleidsplan te realiseren. Hoewel de opkomst (ruim 40 leden) aan de matige kant was, kan van een geslaagde avond worden gesproken, gezien de uitstekende presenta ­ tie en de goede discussie en toelichting naar aanleiding van de gestelde vragen. In dit nummer van het Twickelblad wordt uitvoerig ingegaan op vele aspecten van het jacht-en wildbeheer op Twickel. Hoewel wij als Vereniging Vrienden van Twickel geen voorstander van de plezierj acht zij n, zien wij in dat in het kader van het wildbeheer een meer genuan- ceerde benadering nodig is. Omdat de natuurlijke vijanden van bepaalde diersoorten zijn uitgestorven, kunnen zich soms andere diersoorten tot een ware plaag ontwikkelen. Om alle diersoorten een faire kans te geven zich te handha- ven, kan de jacht onder bepaalde voorwaarden een goede bijdrage leveren aan een verantwoord wildbeheer. In elk geval zijn wij een fervent tegenstander van een ongecon- troleerde jacht, zoals met name de stroperij, die naar onze mening met alle mogelijke middelen bestreden dient te worden. Een aantal „groene verenigingen” heeft ons gevraagd hun bezwaren tegen bepaalde aspecten van de uitvoering van het kapbeleid bij Twickel kenbaar te maken. Wij heb ­ ben dit gedaan en inmiddels is hierover een discussie van start gegaan. Onze secretaris, de heer Enno Hoekstra heeft enige tijd geleden de wens te kennen gegeven van het secretariaat te worden ontheven. Wij hebben de heer Wouter van den Bosch, lid van ons bestuur sinds 12 april 1994, bereid Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken alle „Vrienden” een gelukkig 1995 toe te wensen. Wij hopen daartoe te kunnen bijdragen door voor U, in samenwerking met de activiteitencommissie, in 1995 weer een aantal inte- ressante activiteiten te organiseren. Kasteelbezoek op 16 September 1994 Ondanks het slechte weer hebben veel leden van onze vereniging met hun introduce(e) op deze vrij- dagmiddag genoten. Het was namelijk de eerste keer dat onze leden aan een kasteelbezoek konden deelne- men. In juli j.l. ontvingen alle leden daarover een brief met invulstrook waarmee ze zich konden opgeven; per lid mocht 1 introduce(e) worden meegenomen. Ruim 450 opgaven voor het bezoek werden ont ­ vangen. Aangezien maximaal 400 personen op deze middag konden worden toegelaten, moesten de overi- ge „late” aanmelders worden afgeschreven; er komt voor hen hopelijk een volgende gelegenheid. Begin September werden de uitnodigingen in de vorm van een brief verzonden met daarbij een gekleur- de toegangskaart met het tijdstip waarop men ver- wacht werd. De aktiviteitencommissie, bestaande uit de heren Klevering, Relker en Stoffelen hadden een organisa- tieschema voor de bezoekmiddag opgesteld. De kos- ten van het bezoek aan tuin, inclusief een consumptie in de oranjerie en organisatiekosten bedroegen / 10,- per deelnemer, te voldoen bij de entree. Om half twee begon de eerste groep van 50 geno- digden aan het bezoek van ca. een uur, waama elke 15 minuten later een andere groep volgde. Om 15.15 uur ging de achtste groep als laatste naar binnen. Naast de medewerkers van de Stichting Twickel waren 13 vrij ­ willigers van de Vrienden ingeschakeld voor de kaart- controle, als surveillanten, als parkeerwacht, bij de informatiestand en ter assistentie in de theeschenkerij. De organisatie heeft voortreffelijk gefunctioneerd waarvoor hulde aan de aktiviteitenkommissie. Aan het einde van de middag bleken er 330 bezoekers te zijn gekomen; 20% van de genodigden is derhalve niet op komen dagen. Door het slechte weer hebben maar weinigen de tuin bezocht. Aan de informatiestand zijn veel exemplaren van de boeken „Twickel bewoond en bewaard” en de „Tuinen van Twickel” verkocht. Ook werden nogal wat brochures van onze Vereniging uit- gereikt en konden 7 nieuwe leden worden ingeschre- ven. De vele enthousiaste reaches van de bezoekers op het vele moois dat ze gezien hebben en de vragen of de gelegenheid het kasteel te bezichtigen zal worden her- haald zijn voldoende bewijs dat deze eerste kasteel- bezoekdag voor de Vrienden zeer geslaagd is. M.J. terBraak