pagina 23 zomer 1999

Uitbreidingsplannen Borne Het gemeentebestuur van Borne heeft plannen voor een nieuw bedrijventerrein ‘Het Oldhof, gelegen ten noord- westen van de bestaande bebouwde kom. Circa vijftien ha van dit gebied is in eigendom van de Stichting Twickel. Hier liggen twee pachtbedrijven, van de familie Geerdink en de familie Knoef. Ook ligt er een woonboerderij die in erfpacht is uitgegeven aan de familie Lohuis. De gemeen- te heeft de eigenaren formed op de hoogte gesteld van de plannen door een voorkeursrecht te vestigen op de betrok- ken percelen. Dit houdt in dat de eigenaar niet meer de vrij- heid heeft om de grond aan derden te verkopen zonder dat eerst de gemeente de mogelijkheid heeft gehad om te kopen. De Stichting heeft overleg gevoerd met de betrokken bewoners om de acties zoveel mogelijk te coordineren. In eerdere soortgelijke situaties heeft het stichtingsbestuur uitgesproken dat een verdere afkalving van het landgoed Twickel niet bespreekbaar is. a 3 mei – 29 oktober Openstelling Tuinen van Twickel. Openingstij- den ma. tot en met vrij. van 11.00 -16.30 uur. De kassa sluit om 15.30 uur. De theeschenkerij in de Oranjerie is open vanaf 31 mei. De moestuin van Twickel is open van 3 mei – 26 november. Openingstijden op wo. en vrij. van 13.30 – 16.00 uur. 8 mei Twickeldag in Delden en omgeving. Op het pro- gramma staan een voorlichting over het bekenproject van het Waterschap Regge en Dinkel, en bezoeken aan de Twickeler Zaagmolen en het Deldense Zoutmuseum. De leden ontvingen hierover nadere informatie. 30 mei Open zondag in de Tuinen van Twickel onder het motto: ‘Twickel in Bloei’: openingstijden van 11.00 – 16.30 uur. Eveneens op deze dag openstelling van het park van het landgoed het Hof te Dieren in het kader van de Cul- turele route in Dieren Zuid, openingstijden van 11.00 – 17.00 uur. 12juni Rommelmarkt folkloristische dansgroep Midden Twente vanaf 9.30 uur bij de Schaapskooi aan de Twicke- lerlaan in Ambt Delden. Rapport Landbouwuniversiteit In het afgelopen jaar hebben medewerkers van de Land ­ bouwuniversiteit Wageningen onder leiding van prof. Jan Douwe van der Ploeg, een rapport opgesteld over de land- bouwkundige situatie op het landgoed. In dit rapport zijn aanbevelingen gedaan voor het beleid van de Stichting Twickel. Tijdensdejaarlijkse bijeenkomstvandepachters op 30 maart zijn deze aanbevelingen, zowel door de pach- ters als door de Stichting in grote lijnen aanvaard. In het volgende nummer van het Twickelblad zal dieper op deze aanbevelingen worden ingegaan. A.H. Schimmelpenninck I juli Eerste dansavond folkloristische dansgroep Mid ­ den Twente in de Schaapskooi aan de Twickelerlaan. Vol ­ gende avonden op 22 juli, 5 en 19 augustus en 2 September. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 15 augustus Harmonicadag op het terrein van Museum De Wendezoele. 18 augustus Openstelling park Hof te Dieren in het kader van de fietsvierdaagse. Openingstijden van 18.00 – 22.00 uur. 5 September Moestuindag op Twickel. II September Open Monumentendag met fiets- en wandelrou- tes langs “Monumentaal Groen”. Speciale openstelling van het terrein de Breede Riet. 17 September Jaarlijkse kasteelbezichtiging voor de leden van de vereniging Vrienden van Twickel. De leden ontvangen hierover nader bericht.