pagina 23 winter 1993

Opkoopregeling varkensplaatsen goed voor boer en milieu De varkenssector beleeft slechte tijden: de prijzen van mestvarkens en vooral biggen zitten in een diep dal. De overproductie van de biggen lijkt structured te zijn; er worden aanzienlijk meer biggen geproduceerd dan er ruimte is voor mestvarkens. Men is dus afhankelijk van de export. Zoals bekend is de export een onzekere factor onder meer door de toenemende veterinaire eisen. Aangezien de meeste varkensbedrijven over weinig grond beschik- ken vormt de mestafzet een toenemende kostenpost. Het is dan ook geen wonder dat vele varkensbedrijven het erg moeilijk hebben. Een toenemend aantal wordt te koop aangeboden, maar onder deze omstandigheden valt de opbrengst tegen. De nieuwe eigenaar, die ook varkens houdt, kan dankzij de lage investering een lagere kostprijs bereiken. De sector schiet hier weinig mee op, want de overproductie blijft bestaan. Ook het milieuprobleem blijft even groot aangezien het aantal bedrijven gelijk blijft. Eigenlijk ligt de oplossing voor de hand: een opkoop ­ regeling voor varkensplaatsen om daarmee de structu- rele overcapaciteit in te dammen. Alleen langs die weg lijkt er een mogelijkheid te zijn vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen. Ook kan daarmee een bij drage worden geleverd aan de oplossing van het mest- probleem. Een opkoopregeling is een middel dat in vele andere sec- toren met succes is toegepast om de overcapaciteit van bij voorbeeld de visserij of de fabricage van staal terug te brengen. Gezien het algemene belang van een opkoopregeling van varkensplaatsen zou de financiering niet alleen bij de sector zelf maar ook bij minister Alders gezocht moe- ten worden. Als voorwaarde moet uiteraard wel gelden dat de var- kensstallen afgebroken worden om te voorkomen dat deze voor andere diersoorten in gebruik komen. Hier- mee zou het probleem zich alleen maar verschuiven. Om verder om zich heen grijpende ellende te voor ­ komen zal er in ieder geval snel iets moeten gebeuren. Albert Schimmelpenninck Tuinhek in de Twickelerlaan. Defoto werdgemaakt door M. A. M. A. barones van Heeckeren van Wassenaer. De redactie van het Twickelblad wenst Uprettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.