pagina 23 herfst 1997

Behoud Woolde en Zenderen Tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten van Overijssel op 23 juni j.l. heeft rentmeester Schimmelpenninck de bezwaren van de Stichting Twickel tegen het Streekplan Stadsgewest Twente toegelicht. Het plan geeft ruimte voor het verder oprukken van de bebou- wing van Hengelo en Borne in noord-westelijke richting. De rentmeester betoogde dat sinds de oprichting van de Stichting Twickel in 1953 verschillende aanslagen op het landgoed zijn gedaan, zoals de aanleg van de A1 en A35. Ook zijn erpercelen verkocht voor woningbouw en der- gelijke; meestal ging het hier om losliggende percelen. Nooit heeft dit echter zo’n omvang aangenomen als nu dreigt te gebeuren. Twee aanzienlijke delen van het land ­ goed worden vogelvrij verklaard voor gemeentelijke uit- breidingsplannen. Het gaat om twee buurtschappen: Woolde bij Hengelo en Zenderen bij Borne. Samen beslaan zij zo’n 300 ha landgoed waarop acht- tien historische Twickelboerderijen. Door het gave Twentse landschap vormen zij onmisbare en onvervang- bare delen van het landgoed. Wanneer de stedelijke bebou- wing zich uitbreidt tot aan de nu aangegeven rode lijnen, raken de gebieden sterk versnipperd. Hierdoor blijft van de huidige waardevolle landschappen weinig over. Ook van- uit het belang van de stedelijke bevolking geredeneerd is dit een groot verlies. In het ambtelijk advies dat naar aanleiding van de bezwaren van Twickel is uitgebracht staat het volgende: “De provincie is van mening dat door eventuele woning ­ bouw en aanleg van bedrijventerrein tot aan de getrokken rode lijn ten westen van Borne en Hengelo het landgoed Twickel niet wezenlijk wordt aangetast. Met de getrokken rode lijn wordt namelijk het grootste en meest waardevol ­ le deel van dit gebied gevrijwaard van verstedelijking”. Dit is een treffende beschrijving van de zogenaamde Salami politiek. Men moet zich hierbij realiseren dat dit plan zich slechts richt op het jaar 2010. Als we in dit tempo doorgaan, staan we in de tweede helft van de volgende De Woolderbeek. Foto. A.H. Schimmelpenninck. eeuw voor de ophaalbrug van Twickel en dan nog kunnen we zeggen dat “het grootste en meest waardevolle deel van dit gebied gevrijwaard is van verstedelijking”. Verder staat er in het ambtelijk advies: “Overigens mer- ken wij op dat de rode lijn ten westen van Borne en Hengelo zo is getrokken dat de gemeenten ruimte wordt gelaten een eigen afweging te maken in de bestemmingsplanprocedu- re tot in hoeverre verstedelijking plaatsvindt en daarmee aan kunnen geven in hoeverre zij het landgoed Twickel in zijn geheel willen behouden”. Hier legt de provincie de verantwoordelijkheid voor het behoud van het landgoed Twickel bij de diverse gemeen ­ ten. Het landgoed ligt echter in zes gemeenten. Is het dan niet juist een provinciale verantwoordelijkheid? Beseft de provincie eigenlijk wel welke waarde het landgoed Twickel heeft? Het blijft natuurlijk de vraag in welke richting de stad zich dan moet ontwikkelen. Wellicht is dit niet de juiste plaats om hier verder op in te gaan. Er zijn echter geluiden uit de milieuhoek dat er wel degelijk andere mogelijkhe- den zijn. Overigens is de bescherming van gebieden als Woolde en Zenderen beter gewaarborgd dan gelijkwaardi- ge gebieden elders; juist omdat zij tot een landgoed beho- ren. Een extra reden om deze gebieden met rust te laten. A.H. Schimmelpenninck 24 augustus Moestuindag. Presentatie van oude groente- en fruitras- sen, bijzondere en zeldzame vaste plan ten en bloembind- werk. theetuin, verkoop van marmelade en andere produk- ten van het landgoed Twickel. Tevens toegang tot de kasteeltuinen. Geopend van 11.00 – 16.00 uur. Toegangsprijs F 7,50, kinderen tot 12 jaar gratis. 30 augustus Openluchtconcert in het kader van het jubileum Twickel 650 jaar. Zie voor uitgebreide informatie de aan- kondiging ‘Mozart op het kasteeT 6en 13 September Herfstschoningsdagen op het heideterrein aan het Kerkeveldervoetpad. Verzamelen’s morgens om 9.00 uur bij het kruispunt Annink Pot in Beckum. 19 September Kasteelbezoek vereniging Vrienden van Twickel. De leden ontvangen een schriftelijke uitnodiging. tot 24 oktober De jubileumexpositie Op bezoek bij de erfdochters van Twickel is voor de rest van het seizoen ondergebracht in de theeschenkerij in de Orangerie. Bezoekers aan de tuinen van Twickel kunnen er terecht op werkdagen van 11.00 – 16.30 uur.