pagina 23 herfst 1996

Milieudefensie in actie tegen Twickel-pachter De familie Hinsenveld-Holstege exploiteert een pacht- bedrijf van T wickel aan de Almelosestraat te Ambt Delden nabij het nieuwe golfterrein. Het is een gemengd bedrijf met melkvee en varkens. Onlangs besloot de pachter in plaats van fokvarkens over te schakelen op mestvarkens. Om dit mogelijk te maken moest de bestaande milieuver- gunning gewijzigd worden. Geen probleem, dacht de pachter, want per saldo zou de veestapel niet toenemen. De gemeente Ambt Delden dacht er ook zo over en besloot de gevraagde vergunning te verlenen. Milieudefensie die vooral in de gemeente Ambt Delden zeer actief is, maakte echter bezwaar tegen de af te geven vergunning. Het belangrijkste argument was dat er in de jaren 1985 tot ’88, dus meer dan acht jaar geleden, sprake was van onderbezetting bij het melkvee. Deze onderbezet- ting heeft tenminste drie jaar geduurd. Op grand hiervan zou het betreffende deel van de vergunning van rechtswe- ge vervallen zijn. Pachter Holstege en rentmeester Schimmelpenninck reisden naar Den Haag om bij de Raad van State hun kant van de zaak toe te lichten. Zij wezen er op dat de onderbe ­ zetting in de jaren ’85 tot’88 zuiverhet gevolg was vande melkquotering, die toen net was ingegaan. Sindsdien is door het bijkopen van melkquotum de melkveestapel allang weer op peil. Aankoop van melkquotum betekent dat er elders melkvee is verdwenen. Het zou toch wel erg onrechtvaardig zijn wanneer door de melkquotering -ook een overheidsmaatregel!- zoveel jaren later een deel van de vergunning geschrapt moet wor ­ den. Binnenkort wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht. De gang van zaken heeft bij de stichting en de pachters- commissie verbazing gewekt. Tweejaar geleden is immers in overleg met Milieudefensie een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dit had tot doel de milieueffecten van de pachtbedrijven te onderzoeken. De conclusie was dat de milieubelasting ten gevolge van de bedrijven die op het landgoed gelegen zijn gunstig afsteekt tegen de situatie buiten het landgoed. De milieubelasting valt bovendien binnen de huidige normen. Ook toekomstige lagere nor- men zijn haalbaar zonder drastische maatregelen. Op grand van deze conclusies heeft Milieudefensie destijds uitgesproken vertrouwen te hebben in het beleid van de stichting. Ook zou men geen bezwaar maken tegen milieu- vergunningen voor Twickelbedrijven zonder vooroverleg metde stichting. A.H. Schimmelpenninck Wie kent dit object Dit apparaat is van vemikkeld metaal. De afmetingen bedragen 10 x 3 x 1,5 cm. Door een druk met de duim op het rechter uiteinde schuift een mesje naar voren in de beu- gel links. Het toestel dat in de vorige aflevering van het Twickelblad werd getoond heeft enkele zeer verschillende reaches opgeleverd. De aanwijzingen varieerden van: een apparaat dat gebruikt kon worden voor het afsnijden van de poten van wild, via hulpmiddellen bij het plooien van knip- mutsen en hethakken van ijs of suikerbroden naar een stan- daard bij het poetsen van schoenen. Mevrouw M.J.A. de Koster, “vriendin van Twickel”, die deze laatste mogelijkheid veronderstelde, wees ons op het bestaan van het boekje Antieke huishoudelijke appara- ten, Moussault Baarn, 1977, geschreven door David de Haan, waarin een apparaat is afgebeeld, dat veel overeen- komsten vertoont, maar waaraan de handgreep ontbreekt.