pagina 23 lente 1991 tijdschrift

Mededelingen Stichting Twickel Restauratie Via het anti-verzuringsbeleid komt voor kasteel Twickel een subsidie van / 300.000, = beschikbaar. Dit kan ge- bruikt worden voor restauratie van gevels en daken. Het eerder voorgenomen werk aan de daken van zuidvleugel en hoofdgebouw kunnen met dit geld waarschijnlijk worden aangepakt. Het minimaal te besteden bedrag is / 500.000, = bij een subsidiepercentage van 60%. Het geld moet binnen een jaar vanaf nu besteed worden. Mogelijk kan deze geldstroom ook in de volgende jaren be- nut worden. Wildbeheer Gezien het verzoek van verschillende aangrenzende jacht- velden tot aansluiting bij de Wildbeheereenheid Twickel, is het nodig te denken over een juridische status. Een vereni- ging ligt voor de hand. De relatie met Twickel eist bijzon- dere zorg. Een nader voorstel wordt voorbereid en zal t.z.t. aan het College worden voorgelegd. Dienstwoning De renovatie van de dienstwoning in het park te Dieren is gereed. Het echtpaar Blom heeft het huis betrokken. Rentmeesterskantoor De Stichting heeft in overleg met architect Hoogenberk een alternatief plan opgesteld. Het oorspronkelijke plan voorzag in de verplaatsing van het rentmeesterskantoor naar een nieuw te bouwen kan- toor dat op de plaats van de voormalige paardenschuur zou komen. Het nieuwe plan voorziet in de verbouwing van een gedeel- te van de voormalige kasteel-boerderij tot kantoor. De paardenschuur kan in dat geval gehandhaafd blijven. Het plan voor vernieuwing van de werkplaatsen blijft ongewij- zigd. Het karakter van dit stukje Twickel kan zodoende ge- heel behouden blijven. Golfterrein De Twentse Golfclub is in overleg met Twickel bezig een alternatief plan uit te werken voor het golfterrein bij De Haar. Hierbij wordt ernaar gestreefd ora de belangrijkste bezwaren van omwonenden en de gemeenteraad tegemoet te komen door: – verlegging ingang Almeloseweg – meer ontzien van het bos – meer rekening te houden met agrarische belangen – handhaven van meer wandelpaden De verschillende fracties in de gemeenteraad zijn inmiddels geinformeerd over het alternatieve plan. Doorkijkje in de kasteeltuin.