pagina 22 zomer 2005

Korte berichten Aankoop Gelderse Waard Convenant Onlangs heeft de Stichting Twickel ongeveer 30 hectare landbouwgrond gekocht nabij Babberich. De aange- kochte percelen liggen in de directe nabijheid van de Gelderse Waard, een 300 hectare groot gebied dat sinds meer dan 150 jaar tot de bezittingen van Twickel behoort. Het gebied is een voormalige uiterwaard langs de Oude Rijn, een afgesloten Rijn tak tussen Lobith en Arnhem. Het oostelijk gedeelte van de Gelderse Waard wordt op dit moment omgevormd door kleiwinning tot een natuur- gebied. Het zuidelijk deel van de thans aangekochte per ­ celen kunnen aan dit natuurgebied worden toegevoegd. Hierdoor ontstaat langs de Oude Rijn een brede natuur- zone die thans al veel belangrijke broedvogels herbergt. Een voorbeeld hiervan is de roerdomp. Zie ook het bij- gaande kaartje. Op 30 maart vond een bijzondere bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Borne. Burgemeester Brekelmans en voorzitter Krudop van de Stichting Twickel onder- tekenden hier een convenant waarin afspraken zijn vast- gelegd over verdere uitbreidingsplannen van Borne in westelijke richting. Hiermee is voor lange termijn duide- lijkheid geschapen over tot waar de uitbreidingsplannen van Borne maximaal kunnen gaan. Bij deze zelfde bijeen ­ komst werd ook de koopovereenkomst getekend waarbij een perceel grond van Twickel werd overgedragen aan de regiopolitie Twente. Op dit perceel zal een trainings- centrum van de regiopolitie verrijzen. Inmiddels zijn de voorbereidende bouwwerkzaamheden inmiddels gestart. Oproep De Stichting Twickel is op zoek naar enthousiaste pach- ters die het mooie Twentse landschap naar waarde weten te schatten en het als een uitdaging zien hun bedrijf op het landgoed te vestigen. Gei kunnen tot 14 dagen na het verschijnen van dit blad schriftelijk een informatiepakket opvragen bij de Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AA Delden, of per e-mail : secretariaat@twickel.org , onder vermelding van de naam van het bedrijf waarvoor u belangstelling heeft. A.H. Schimmelpenninck Grote Geldersche Waard Erve Bouwpiaats Geldersche OPROEP Ruimte voor nieuwe pachters Op het landgoed Twickel komen 2 veehouderijbedrijven vrij: Erve Luttikhuis Melkveebedrijf met recent uitgebreide en gerenoveerde ligboxenstal voor 85 stuks melkvee. Het bedrijf is 30 hectare groot Erve Groot Avest Rundveebedrijf met verouderde ligboxenstal die gerenoveerd moet worden. Het bedrijf is 10 hectare groot. Dit bedrijf is met name geschikt als nevenbedrijf, bijv. in combinatie amet B + B.