pagina 22 zomer 2002

Korte berichten Weg opgeruimd In Dieren werd een landbouwweg die aansluit op de Doesburgsedijk, opgeruimd. Deze weg is aangelegd rond 1970. Dit gebeurde vooruitlopend op het doortrekken van de snelweg rond 1970. Aangezien dit plan van de baan is, had deze weg geen functie meer. De gemeente was bereid de weg over te dragen aan de Stichting Twickel. Dit bood de stichting de unieke mogelijkheid om een weg te verwij- deren uit het landschap. lets dat verder zelden gebeurt in deze tijd, waarin het netwerk van wegen meestal alleen maar wordt uitgebreid. De landbouwweg die aansluit op de Doesburgsedijk, is opgeruimd. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Aankoop erve Veldsnijder De Stichting Twickel heeft overeenstemming bereikt met de erven van de heer Pot over de aankoop van de boer- derij Veldsnijder te Stepelo nabij Haaksbergen. De boer- derij ligt direct aan de zuidelijke grens van delen van het landgoed Twickel bij Beckum. Het grenst ook aan het Veldsnijdersven dat enkele jaren geleden al werd aange- kocht. De aankoop vormt een mooie afronding aan de zuidkant van het landgoed. Tevens kon door deze aankoop de agrarische structuur van een viertal pachtbedrijven ten zuiden van Beckum worden verbeterd. Het ligt in de bedoeling de pas aangekochte boerderij Veldsnijder in erfpacht uit te geven voor woondoeleinden. A.H. Schimmelpenninck Het erve Veldsnijder. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Vereniging Vrienden van Twickel Lezing op 21 maart Evenals de voorgaande jaren werd ook deze keer een gezamenlijke bijeenkomst van IVN, WNF en VVT in ’t Hoogspel belegd. De organisatie hiervan was dit jaar in handen van IVN Overijssel. Zij had gekozen voor een dialezing over het onderwerp ‘Het oorspron- kelijke bomenbestand in Europa’, met als spreker de heer B. Maas uit Utrecht. Het IVN stelde echter wel, dat er een mogelijkheid bestond dat deze lezing niet door zou kunnen gaan. In dat geval zou de heer Hurkmans, voor- zitter van IVN Overijssel, een lezing geven over ‘Orchideeen in Europa’. Al vijf a zes weken tevoren was het bij het IVN bekend dat de oorspronkelijke lezing moest vervallen. Het bestuur van de VVT, noch dat van het WNF werd hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Voor de vele aanwezigen op 21 maart was dit een grote tegenvaller. Het bestuur van de VVT betreurt deze situatie ten zeerste. Contributie Inmiddels hebben veel leden hun contributie voor 2002 overgemaakt. Velen van hen zijn blijkbaar nog niet gewend aan het nieuwe bedrag, zoals dat tijdens de jaarvergadering van 28 februari 2002 is vastgesteld op Euro 14,00. Een steeds terugkomende vergissing is namelijk dat men het vroegere bedrag van f 25,00 heeft omgerekend op Euro 11,34 of Euro 12,50. De penningmeester verzoekt daarom een ieder, die te weinig heeft overgemaakt, dit alsnog aan te vullen tot Euro 14,00. Ook degenen die hun contributie in het geheel nog niet hebben overgemaakt, wordt verzocht dit thans zo snel mogelijk te doen. Het gironummer is 28 50 534 ten name van Vrienden van Twickel, Ververstraat 18 Borne. Gerrit Aalderink