pagina 22 zomer 1999

orte berichten Europese Vogelrichtlijn Gedwongen door de Europese Commissie heeft de staatssecretaris van Landbouw Natuurbeheer en Visserij plannen ontvouwd voor de aanwijzing van belangrijke delen van Nederland tot Vogelrichtlijn gebied. Het doel van de aanwijzing is om bepaalde zeldzame vogelsoorten tebeschermen. De Stichting Twickel krijgt hiermee te maken in het Hof te Dieren en de Gelderse Waard. Beide landgoederen lig- gen bijna geheel binnen de grenzen van de Vogelrichtlijn gebieden. In de Nederlandse situatie is het de vraag welke extra bescherming nog noodzakelijk is gezien alle bestaan- de regelgeving. Het is niet duidelijk welke gevolgen de aanwijzing heeft voor het huidige gebruik. Wei is duidelijk dat de jacht verboden zal worden door een koppeling met de nieuwe Flora- en Faunawet. Het jachtverbod zal er ech- ter toe leiden dat de jacht nauwelijks meer te verhuren is, laat staan dat jagers nog bereid zullen zijn het toezicht te financieren. Dit heeft weer tot gevolg dat de bescherming van de zeldzame vogelsoorten juist in het gedrang kan komen omdat deze soorten vaak zeer gevoelig zijn voor versto- ring. Het is een bekend gegeven dat in gebieden waar het toezicht ontbreekt, het met de rust ook snel gedaan is. De Stichting Twickel heeft derhalve bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing, met name van agrarische gronden. Bezoek minister Pronk Op 25 maart bracht minister Pronk een bezoek aan de Provincie Overijssel. Bij deze gelegenheid was hij ook een uur te gast op kasteel Twickel. Uiteraard de gelegenheid om de minister deelgenoot te maken van de zorgen over de bedreigingen voor het landgoed. Aan de hand van grote kaarten gaf voorzitter Boreel de minister een indruk van de plannen van de gemeenten Hengelo en Borne voor de aan- leg van bedrij venterreinen langs de A 35 en de A1. Ook het plan voor de aanleg van een nieuwe goederenspoorlijn kwam aan de orde. De minister toonde ook interesse in de ontwikkelingen in de landbouw waarbij de regelgeving op het gebied van het milieu een steeds grotere rol speelt. Erve Raesfelt Op het erve Raesfelt gelegen aan de Rijssenseweg in de buurtschap Deldeneresch was tot voorkort het melkveebe- drijf van de familie Hietbrink gevestigd. Zoals eerder gemeld, is dit bedrijf verplaatst naar het erve Sanderij gele ­ gen ten westen van de bebouwde kom van Delden. Het stichtingsbestuur heeft onlangs besloten de vrijgekomen boerderij in erfpacht uit te geven aan het echtpaar Oude Wesselink. De heer Oude Wesselink zal de boerderij tevens gebruiken als basis voor zijn rietdekkersbedrijf. Erve Raesfelt in de buurtschap Deldeneresch. Foto: J. Mulder