pagina 22 zomer 1993

landelijk niveau een belangrijke politieke en maat- schappelijke rol. Zij bezaten goederen, waarvan de belangrijkste componenten werden gevormd door de landerijen en erven onder Twickel en in de heerlijk- heid Wassenaar, maar waartoe ook bezittingen be- hoorden in verschillende andere gebieden zoals in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Noord-West Over- ijssel, Friesland en Gelderland. Na jarenlange voorbereiding verschijnt in samenwer- king met het Rijksarchief in Overijssel de inventaris van dit archief. De serie van zeven delen beslaat de periode 1133-1795. In november verschijnt deze toe- gang in druk in een oplage van 250 exemplaren. Voorintekening is mogelijk vanaf a.s. September. In het volgende nummer van het Twickelblad verschijnt hierover nadere informatie. Deldeneres krijgt ruigtestroken Ten noorden van Delden ligt een natuurlijke hoogte ontstaan in de ijstijden (stuwwal). Deze is al zeker duizend jaar in gebruik voor de akkerbouw. Vroeger hadden de vele kleine boerderijen in de omgeving hier smalle perceeltjes die bebouwd werden met rogge, haver, aardappels, voederbieten enz. Door de schaal- vergroting van de landbouw is dit drastisch veran- derd: de percelen zijn veel groter geworden en men ziet nu praktisch alleen nog gras en mais. Om toch weer iets terug te krijgen van de vroegere va- riatie met de bijbehorende flora en fauna zijn enkele ruigtestroken aangelegd. Deze stroken van enkele meters breed liggen verspreid over de es tussen de di ­ verse percelen in. Ze zijn ingezaaid met allerlei krui- den waaronder diverse klaversoorten, dille, kamille, goudsbloem, klaproos, koolzaad en diverse kool- soorten. Afhankelijk van het seizoen springen steeds weer andere soorten in het oog. In het afgelopen voorjaar zijn langs verschillende zandwegen enkele meidoornheggen geplant. Tenslotte is het bosje bij het vroegere Esschooltje hersteld. Het effect op de fauna is opmerkelijk: vele insecten en vlindersoorten worden aangetrokken door de kruiden. Patrijzen, hazen en zelfs reeen vinden weer dekking en voedsel op de es. Charter uit 1133 Dankzij een archiefruil met de familie Van Heecke- ren van Kell te Ruurlo is een uitgeleend archiefstuk na bijna twee eeuwen weer op Twickel teruggekeerd. Het betreft een oorkonde, waarbij Rudolf van Stein- furt verklaart dat hij al zijn goederen in Vollenhove heeft geschonken aan de kerk in Lette, het latere klooster Klarholz. Toen de bezitter van Twickel, Goossen van Raesfelt, in 1549 de bezittingen van het klooster Klarholz in het Land van Vollenhove aankocht, heeft hij onge- twijfeld tegelijk met de goederen het charter uit 1133 ontvangen. In 1782 trof de rechtshistoricus J.W. Ra ­ cer het stuk nog aan in het huisarchief Twickel. Hij beschreef het in zijn Overijsselsche Gedenkstukken. Daarna heeft W.H.A.C. van Heeckeren van Kell, die sedert 1812 optrad als voogd van gravin Marie Cor- nelie van Wassenaer Obdam, het meegenomen naar Ruigtestroken op de Delderesch.