pagina 22 winter 2002

Bestuurswisseling Op 1 januari 1988 werd Mevrouw D. A. van Karnebeek – van Roijen benoemd in het College van Regenten van de Stichting Twickel. Zij maakt inmiddels al bijna vijftien jaar deel uit van het stichtingsbestuur. Haar speciale belangstelling gaat uit naar het kasteel met zijn unieke inventaris en degenen die zich als medewerker of vrijwil- liger inzetten om deze in stand te houden. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheer van Twickel in een periode waarin veel positieve ontwikkelingen heb- ben plaatsgehad. Mevrouw Van Karnebeek heeft de wens uitgesproken zich tegen het einde van dit jaar uit het stichtingsbestuur terug te trekken. Het stichtingsbestuur is verheugd met het feit dat Mevrouw Beelaerts van Blokland – van Schaijk bereid is haar op te volgen in het College van Regenten. Brand erve Argelo Op 30 oktober is de boerderij op het erve Argelo te Deldenerbroek voor een belangrijk deel afgebrand. Het vuur is ontstaan in de keuken en heeft zich van daaruit snel verspreid naar de zolderverdieping met het gevolg dat het gehele dak vernieuwd zal moeten worden. Ook het interi- eur heeft veel schade opgelopen door brand- en water- schade. De bewoners van deze boerderij, de familie Hesselink bestaande uit zeven personen, waren op het moment van de brand niet thuis. Zij zijn tijdelijk onderge- bracht in een woonunit op het erf. De grootouders Hesselink wonen tijdelijk in Delden in een huis dat toeval- lig leeg stond. De boerderij zal zoveel mogelijk in de oude vorm herbouwd worden; dat zal echter nog wel tot de vol- gende zomer duren. Structuurplan Borne Op 31 oktober heeft de gemeenteraad van Borne zich uitgesproken over het structuurplan. Van de zijde van Twickel waren er emstige bezwaren tegen dit plan omdat dit zou leiden tot het verlies van ongeveer 1/3 van de oppervlakte van het deelgebied Zenderen, met inbegrip van drie historische Twickel boerderijen. Door samen te werken met een groot aantal andere groeperingen en con ­ sequent een bepaalde visie te verkondigen is het gelukt om enkele belangrijke nuanceringen aan te brengen. Zo is het aangegeven trace voor de noordwestelijke rondweg nu nog slechts indicatief aangegeven met een stippellijntje en heeft het gemeentebestuur een inspanningsverplichting om verdere uitbreiding van het bedrijfsterrein ter hoogte van de Zenderense es te laten vallen. Het verleggen van de aansluiting op de snelweg zal waarschijnlijk om financiele redenen afvallen. Ook dit is een gevoelig punt voor de stichting. Hierdoor is de kans dat dit fraaie deel van het landgoed gespaard kan blijven sterk toegenomen. Foto A H. Schimmelpenninck. Ophaalbrug krijgt korset Hoewel de ophaalbrug die naar het voorplein van Twickel leidt er robuust uitziet is dit slechts schijn. In werkelijkheid is de houten constructie groten- deels verrot; zozeer zelfs dat hij een gevaar begon te vormen voor diegenen die het voorplein op willen. In afwachting van een restauratiesubsidie zijn de nodige maatregelen getroffen om de zaak te stabili- seren.