pagina 22 winter 1994

Deldense jagers op het Twickelse jachtveld Odinksveld, herfst 1920. Bovenste rij van links: Brummelhuis, Willem Schneider (zoon van Frits), Frits Schneider, Bartje Hemmelder, Freddy Schweigman, Hein Schneider, Anton Schweigman. Onderste rij van links: Harry Hemmelder (zoon van Bartje), Cappy Schweigman, Gerard Schneider, Frans Schneider, de Foster, Frans Scneider (zoon van Frits). Honden: Stella en Lord. Niet onbemiddeld Dat hij inmiddels tot de gegoede burgerij is gaan beho- ren moge blijken uit een order uit het Gildeboek, dat de Luitenant van de schutterij F. Schneider „een kanne gene- ver schenkt d.d. 10 juni 1784”. Frans blijft zijn vermogen vergroten door de aankoop van nog meer land aan het Kip op4mei 1791 uit de boedel van de weduwe Scholten. Op 6 december 1799 treft het gezin Schneider een zware slag. Frans komt te overlijden in de ouderdom van 76 jaar. De jonge, enige stamhouder Fredericus is dan pas 11 jaar. De weduwe Schneider blijft niet onbemiddeld achter en zet bovendien de zaken goed voort. Een en ander blijkt uit de akten van aankoop van goederen. Zo kooptCatharinaop 13 april 1803 het huis van haar buurman, een zekere Willem ten Cate, voor de somma van 900 Caroli guldens. Op 5 juli 1813 ontbiedt Catharina Slaghekke, winkelierster, de kei- zerlijke notaris van het Kanton Delden te haren huize ten einde haar testament op te maken, zij is dan 72 jaar. Op 28 augustus 1822 koopt de jonge Frederik Schneider het huis nr. 25 in Delden, gelegen tussen het huis van Herman Veltink en Salomon Jacobs, van Hendrik ten Cate voor de som van F 400,=. Om welke reden hij dit pand koopt is niet duidelijk of het is omdat het pand gelegen is naast het huis van zijn toekomstige echtgenote. Op 4 maart 1824 sterft de weduwe Catharina Schneider-Slaghekke in de ouderdom van 83 jaar. Frederik Schneider Een jaar na het overlijden van zijn moeder trouwt Frederik Schneider met zijn buurmeisje Hendrika Veltink, dochter van een wever. Het is een roerige tijd in de Nederlandse geschiedenis. De gevolgen van de Franse Revolutie waren duidelijk merkbaar. Toch gaan de zaken in de winkel goed en er wordt ook geld geleend aan boeren in de omtrek. Uit het huwelijk van Frederik en Hendrika Schneider-Veltink worden drie zonen en drie dochters geboren. Van de zonen zal Jan Willem, geboren 24 april 1840, later de familie Schneider voortzetten. De zaken van Frederik Schneider blijven zich voorspoedig ontwikkelen en het grootboek vermeldt steeds grotere winsten en uitle- ningen aan de boeren in de omtrek en de handel in linnen- goed en tabak loopt uitstekend. De tijden zijn gunstig, daar ten gevolge van de Belgische opstand de weverijen van Brabant naar Twente worden overgebracht. Om Almelo, Hengelo en Enschede ontstaan veel kleine weverijen en veel thuiswevers. Als Frederik komt te sterven op 5 juni 1841 is hij slechts 53 jaar en laat een echtgenote na met zes minderjarige kin- deren. Maar moeder Hendrika, geb. Veltink, is een flinke vrouw en onderhaar leiding blijft de handel goed gaan. Op 19 maart 1853 koopt zij het huis van Joseph Joachim Dutscher, blauwverver van beroep te Delden, voor de somma van F1200,=. Het huis blijft aan Dutscher verhuurd voor F 54,= per jaar. Vermeldenswaard in deze fase is nog dat een broer van Jan Willem, genaamd Herman, geestelijke is geweest en in 1863 een reis heeft ondemomen naar Rome, waartoen Paus Pius IX zetelde. Het Vaticaan was in die tijd in strijd gewikkeld met de Italiaanse Staat. Meer dan 3000 Nederlandse Zouaven namen het destijds op voor de Paus. Na twee jaar keerde Herman Schneider terug met de Pauselijke zegen voor de gehele familie. Hij overlijdt als kapelaan te Hengelo op 24 januari 1868 aan de pokkene- pidemie, die toen heerste. Wat de jacht betreft blijkt uit de gegevens, dat de twee- de broer van Jan Willem, Frans, een van de weinige Deldenaren was met een grote jachtakte! In 1850 vestigt Rudolphus Thijert, geboortig uit Weerselo, zich in Delden als weversbaas. De familie Thijert had 6 kinderen, waaronder een dochter Maria Berendina, geb. 17 augustus 1846, waarmee Jan Willem Schneider op 25 September 1867 in het huwelijk treedt. Uit dit huwelijk werden maar liefst 12 kinderen geboren, 9 zonen en 3 dochters, waarvan 3 kinderen vroegtijdig kwa- men te overlijden. Het echtpaar is ruim 50 jaar getrouwd geweest. Maar liefst 5 van de 9 zonen van Jan Willem waren ver- woede jagers. Het verhaal deed in de familie de ronde, dat in de jachttijd in huize Schneider iedere dag haas op het menu stond. Grootvader Schneiders opmerking na het nut- tigen van het zoveelste haas was steevast: „Deze was toch lekkerder, dan die van gister!”. Michel In Woolde en op het Odinksveld en het daamaast lig- gende Schneidersbos heeft de familie generaties lang gejaagd. Ook aan de jaarlijks rond het kasteel georgani- seerde jacht door de baron van Twickel hebben verschil- lende Schneiders deel mogen nemen. Het was dan ook een hele eer ’ s avonds voor het jachtdiner op het kasteel te wor ­ den uitgenodigd. Buiten deze speciale jachtpartijen werd veel opgetrokken en gejaagd met Michel, die van Duitse origine was en daarom in de wandeling Oberforster werd genoemd. Wanneer er op zo’n dag bij de aanvang aan Michel werd gevraagd: „Waar gaan we jagen?” antwoordde hij: „Wir jagen so weit wie der Himmel blau ist”. Nederlands werd praktisch niet door hem gesproken en ook niet geschreven. Dit laatste is te zien op de briefkaart, die mijn vader nota bene en niet mijn moeder! op 7 juli 1929 ontving bij mijn geboorte en die van mijn broer, want ik ben er een van een