pagina 22 lente 2000

In memoriam Baron Hendrik Robert van Heeckeren van Kell, 1907-1999 In de laatste maand van 1999 stierf in Hellendoorn op 92-jarige leeftijd baron Robert van Heeckeren van Kell. Bobby bezocht vele malen Twickel door zijn familiaire relatie met baron van Heeckeren. Als telg van het adellijke geslacht Van Heeckeren uit het Ach- terhoekse Ruurlo trad Jonker Bobby al op jonge leeftijd buiten de gebaande wegen. Hij was een idealist met een opmerkelijke levenswandel. Levensmotto gewone man helpen het buitengewone te berei- ken was zijn levensmotto zoals hij in verschillende interviews vertelde. Na een jeugd waarbij hij geheel passend bij zijn adellijke afkomst gepassioneerd paard reed, officier was in het leger en verscheen op feesten waarbij hij nog danste met prinses Juliana, werd hij pacifist, milieubeschermer, aanhanger van natuurge- neeswijzen en bepleitte een levensstijl die werd geken- merkt door somberheid. Zijn idealisme en levensstijl maakte hem in de ogen van veel tijdgenoten tot een zon- derling. Veel van zijn opvattingen en idealen zijn nu gemeengoed, waarbij moet worden geconstateerd dat Jonker Bobby in veel opzichten zijn tijd ver vooruit was. Keerpunt in zijn leven vormden de Elfstedentochten die hij in 1933,1940 en 1942 onder soms barre omstandigheden volbracht. Enkele jaren geleden was hij nog als een van de oudste Elfstedentocht-veterenane eregast tijdens een reunie. Hij ging wonen in een blokhut op het landgoed Veldhoek bij Ruurlo, waarbij hij samen met de bosarbeiders de werkdag begon met yoga en gym- nastiek. Ook nadat zijn blokhut onbewoonbaar was ver- klaard, trok hij de regio door om lezingen en cursussen te geven over geweldloosheid, vegetarisme en yoga. nicotine en vlees zijn funest voor het lichaam hield jonker Bobby zijn toehoorders voortdurend voor. Filantroop Hij werd een gezien gast in jeugdcentra waar veel jon- geren met name in de jaren zestig en zeventig zich open stelden voor zijn ideeen. Hij maakte lange tochten, te voet, en trok daarbij door grote delen van Europa. Wekenlang was hij onderweg, waarbij zijn bestemming soms een congres van gelijkgezinden was in alle Euro- pese uithoeken. Zonder ophef was hij lange tijd een belangrijk financier van organisaties die zijn idealen uitdroegen. Hij toonde zich daarbij een filantroop die het als geld- schieter mogelijk maakte dat arbeiders- jongeren sportopleidingen of studies als sociaal-cultureel werken konden volgen. Hij deed dat zonder ophef, waarbij hij zijn levensmotto om iedereen kansen te geven buitengewone te bereiken in de prak- tijk bracht. Al ver voor de waarschuwingen van de Club van Rome over de teloorgang van het mondiale milieu, waarschuwde hij voor het materialisme als grootste bedrei- ging van natuur en milieu. Daarbij wilde hij zelf een voorbeeld geven door genoe- gen te nemen met weinig. Na lang aandringen dronk hij tijdens de Elfstedentochtreunie alleen een glaasje sinaasappelsap. Gedurende zijn leven bleef jonker Bobby in veel opzichten een roepende in de woestijn, ook al zijn enkele van zijn idealen verwerkelijkt en hebben veel opvattingen over gezondheid, natuur en milieu algemeen ingang gevonden. Jonker Bobby was een opmerkelijk man die vooral in zijn laatste levensfase vele malen Twickel bezocht en zijn waar- dering uitsprak voor de long’ in Twente als tegenwicht van een wereld die wordt geleefd door jachtigheid en de waan van de dag. Baron van Heeckeren van Kell werd begraven in zijn geboorte- plaats Ruurlo. Van Heeckeren verdiepte zich in Zweden en Finland in de ‘fysiologie’ van de bosarbeid; tegen- woordig aangeduid als ergonomie. Bosarbeiders moesten houdingen en bewegingen leren die orthopedisch en ademtechnisch verantwoord zijn. Hier demonstreert hij deze houdingen. Fotocollectie Huisarchief Twickel